Aukce podílu 1/6 na velkém RD domu s pozemkem a vedlejšími stavbami v obci Přívětice

369 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Spoluvlastnický podíl id. 1/6 na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace), a to:
• Pozemku parc. č. St. 136 o výměře 103 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Přívětice, č.p. 100, rod. dům; stavba stojí na pozemku p.č. St. 136;
• Pozemku parc. č. 360/3 o výměře 635 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, na LV č. 309, pro katastrální území Přívětice, obec Přívětice, okres Rokycany,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Podíl 1/6 vzhledem k celku na podsklepeném rodinném domu s jedním nadzemním podlažím. Střecha je sedlová a podkroví je využitelné pro účely skladování.

Dispozice domu se skládá z následujících prostor:
Podzemní podlaží (1.PP): Dílna, kotelna a tři sklepní prostory.
Přízemí (1.NP): Vstupní zádveří, chodba se schodištěm, kuchyně, dva pokoje a WC se sprchovým koutem.
Podkroví: Dva pokoje a volný půdní prostor.

Stavba byla užívána od roku 1994, tedy již 28 let, a za tu dobu nebyly provedeny žádné významné stavební úpravy. Obvodové stěny jsou zděné z tvárnic. Vytápění je zajištěno ústředním topením s kotlem na tuhá paliva. Vnitřní vybavení je standardní. Stav technického stavu odpovídá menším úpravám, jako je výměna oken a zateplení fasády.
Zastavěná plocha domu je 77,62 m2, zastřešení má rozlohu 68,45 m2. Celkový obestavěný prostor je rozdělen následovně:
Podzemní podlaží (1.PP): 209,57 m3
Přízemí (1.NP): 217,34 m3
Podkroví: 116,43 m3
Zastřešení: 70,16 m3
Celkem: 613,50 m3

K nemovitosti náleží dva pozemky. Prvním je stavební parcela č. 136 o rozloze 136 m2, na které se nachází rodinný dům č.p. 100. Druhým je pozemková parcela č. 360/3 o rozloze 635 m2, která slouží jako zahrada. Pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěného území obce Přívětice, která má 207 obyvatel. V okolí se nachází zástavba rodinných domů. Přístup na pozemky je zajištěn po místní zpevněné komunikaci. Veškeré podzemní sítě, včetně elektřiny, vodovodu a kanalizace, jsou k dispozici. Na pozemcích se nachází také trvalé porosty ovocných stromů.
Součástí nemovitosti jsou také vedlejší dřevěné stavby. Jedná se o kolnu s půdorysnými rozměry 5,00 m x 3,40 m, která je ve stáří 40 let, a kurník s půdorysnými rozměry 3,60 m x 2,60 m, který je ve stáří 25 let. Dále k nemovitosti patří venkovní úpravy, včetně vodovodní a kanalizační přípojky a septiku, které jsou ve stáří 30 let.
Kladnými stránkami této nemovitosti jsou její rozsáhlé rozměry a možnost napojení na veškeré podzemní sítě. Negativní stránkou je potřeba provést menší stavební úpravy na rodinném domě.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 309, pro kú. Přívětice
• Zástavní právo smluvní
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Vitíková Iveta
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
•  Dohoda o zřízení práva osobního užívání RII 420/1988 ve prospěch Zuzany Koldinské, nar. 1.10.1948, bytem Přívětice č.p. 100, 338 28 Přívětice – Z-5600016/1988-408:
    - Na základě Notářského zápisu NZ 444/88, N 502/88 se zřizuje k pozemku parc. č. 360/3 zahrady o výměře     745 m2 právo osobního užívání k výstavbě rodinného domu.
    - Kolaudační rozhodnutí č.j. 696/1997 bylo vydané Městským úřadem v Radnicích dne 25.6.1997.
• Zákonné předkupní právo spoluvlastníka platné do 8.2.2023 z titulu Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu v Náchodě 17 D-475/2022-118 ze dne 8.2.2023. Právní moc 8.2.2023.
Navrhovatel veškeré případné zájemce upozorňuje na ustanovení § 1124 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 09.10.2023 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Kupní smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne ukončení aukce.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000014/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 10. 08. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 369 000 Kč
Tržní cena 260 000 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: Přívětice 100, 338 28 Přívětice, GPS: 49.8329864N, 13.6120742E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/recusotudo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
369 000 Kč
Výtěžek dražby
260 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.