Aukce lesních pozemků 12 tis m2, Malinová, okr. Rakovník

142 865 Kč
Nejnižší podání
Označení a popis předmětu aukce:
Nemovité věci včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 149/1 o výměře 3 858 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 150/2 o výměře 911 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 320/1 o výměře 3 117 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 692/1 o výměře 4 811 m2 – lesní pozemek;
• Pozemek parc. č. 693/1 o výměře 239 m2 – ostatní plocha;
• Pozemek parc. č. 693/2 o výměře 207 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na LV č. 136, pro katastrální území Malinová, obec Malinová, okres Rakovník,
(dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Lesní pozemky se nachází v mimosídelní části obce Malinová, která má 97 trvalých obyvatel. Lesní porosty jsou převážně vykáceny a na lesních pozemcích se nachází náletové dřeviny.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 213/37-2022.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 136, pro kú. Malinová
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Štulcová Anna
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání – nabídl nejvyšší kupní cenu za předmět aukce.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 dnů ode dne konání aukce. Marné uplynutí této lhůty se považuje za akceptaci nabídky Vítěze aukce Navrhovatelem.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Předmětné smlouvy v poslední den lhůty pro její uzavření, a to 20.05.2024 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě bude doplněno dnů od provedení aukce k rukám navrhovatele způsobem stanoveném ve vzorové Kupní smlouvě.
Předání předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000003/24
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 25. 04. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 142 865 Kč
Tržní cena 142 865 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
142 865 Kč
Nejnižší podání
142 865 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.