Aukce id. podílu 1/49 na pozemcích 2 552 m2 Františkov u Liberce, opakovaná aukce

2 720 Kč
Nejnižší podání

Označení a popis předmětu aukce:
Id. podíl 1/49 na nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemek parc. č. 45/1 o výměře 604 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 45/2 o výměře 202 m2 – ostatní plocha (manipulační plocha);
• Pozemek parc. č. 45/3 o výměře 220 m2 – ostatní plocha (manipulační plocha);
• Pozemek parc. č. 45/4 o výměře 141 m2 – ostatní plocha (manipulační plocha);
• Pozemek parc. č. 76/2 o výměře 1 347 m2 – ostatní plocha (manipulační plocha);
• Pozemek parc. č. 76/53 o výměře 38 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 357, pro katastrální území Františkov u Liberce, obec Liberec, okres Liberec.
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky se nacházejí v jihozápadní části města Liberce, za jeho širším centrem a rychlostní komunikací č. 35, v městské části Františkov, mezi ulicemi Nová a Stromovka. Tvoří příjezdovou a manipulační plochu v areálu 75 řadových garáží a částečně městskou zeleň. Jsou převážně rovinné s povrchem z obalované živice, bez podkladových vrstev. Původní zpevněná plocha je značně narušená, s velkými výmoly a rozdrobená. Pozemky parc.č. 45/4, parc.č. 76/53 mají travnatý povrch, svým charakterem tvořící městskou zeleň bez údržby. Část pozemku 76/2 směrem k ulici Stromovka je v prostoru za garážemi svažitá s travnatým povrchem a náletovými dřevinami bez údržby, svým charakterem tvořící městskou zeleň. Výměra této části pozemku (zeleň) byla odměřena z dálkového nahlížení do KN a činí 657 m2 z celkové plochy pozemku. Výměra plochy před garážemi činí 690 m2

Přístup k pozemkům je z ulice Nová a dále přes pozemky parc.č. 8433/3 a parc.č. 844/25, které jsou ve vlastnictví jiného vlastníka. Příjezd a přístup přes tyto pozemky není nijak právně ošetřen, např. věcným břemenem. V místě jsou v dosahu kompletní inženýrské sítě, pozemky jsou připojeny pouze na elektro. Okolí sestává ze zástavby bytových domů, objektů občanské vybavenosti a průmyslových areálů. Dle územního plánu města Liberec se pozemek nachází ve funkčním využití ploch SM – smíšené obytné městské.
Liberec X-Františkov je místní částí spadající pod obec s pověřeným obecním úřadem Liberec a leží asi 91 km severovýchodně od hlavního města Prahy, se kterým je spojen komunikací R10 resp. R35. Město leží blízko trojmezí státních hranic s Německem a Polskem, je statutárním městem a také sídlem Libereckého kraje. Území města je rozčleněno na 33 čtvrtí, z nichž 32 spravují přímo orgány města a jednu městskou čtvrť spravují orgány Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, který je vyčleněn jako samostatný městský obvod. Městské čtvrti se tradičně číslují římskými číslicemi. Ve městě je kompletní občanská vybavenost. Doprava je zajištěna MHD a dále vlakové a autobusové spoje.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 357, pro kú. Františkov u Liberce
•    Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
•    Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
•    Změna výměr obnovou operátu – pozemek parc. č. 45/1, 45/3, 45/4, 76/2 a 76/53
Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000020/24
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 6. 06. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 2 720 Kč
Tržní cena 27 200 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují – pozemky jsou volně přístupné. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 720 Kč
Nejnižší podání
27 200 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.