Aukce historické budovy nádraží Ústí nad Orlicí 2 314 m2

2 953 920 Kč
Nejnižší podání

Označení a popis předmětu aukce:
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace, aj.), a to:
•    pozemek parc. č. St. 786 o výměře 944 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Ústí nad Orlicí, č.p. 684, stavba pro dopravu – nemovitá kulturní památka, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 786;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 6101, pro katastrální území Ústí nad Orlicí, obec Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem prodeje je bývalá výpravní budova v železniční stanici Ústí nad Orlicí z roku 1874. Stavba je zděná se sedlovou střechou a má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží s podkrovím. Stavba je postavena na stavební parcele číslo 786. Stavba je napojena na elektrický proud, veřejný vodovod a kanalizaci, dále je do budovy zaveden optický a metalický kabel. Zastavěná plocha je 944 m2 a celková podlahová plocha je cca 2 314 m2. Přístup k nemovitosti je přes pozemek jiného vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Budova je situována v ostrovním nástupišti u hlavní trati, přístup silničními vozidly přímo k ní je velmi zásadně omezen, prakticky spíše znemožněn. Přístup pro záchranná vozidla zřízený na základě stavebního povolení stavby "Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí" č. j. DUCR-556/12/Sj ze dne 10.1.2012 je v km 13,518 jako nouzový neveřejný přejezd sloužící jako plocha k pohybu záchranných vozidel pro přístup k původní výpravní budově (jedná se o přejezd přes kolejiště letohradské skupiny).
Základy jsou kamenobetonové bez vodorovné a svislé izolace. Obvodové zdivo je z cihel a na části hrázděné. Strop mezi 1.P.P. a 1.N.P. je klenbový, stropy ve vyšších patrech jsou dřevěné s rovným podhledem. Krov je dřevěný. Střecha je sedlová, krytina na části Cembrit a na části asfaltové pásy. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a měděné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Venkovní omítka je lícové zdivo s nátěrem a vápenná tvrdá. Schody jsou v budově betonové, dřevěné a teracové. Podlahy jsou v budově dřevěné, keramické, vlysové a PVC. Dveře jsou dřevěné a sololitové, okna jsou dřevěná špaletová. Elektroinstalace je 230/400 V. Rozvod vody studené je jen po části budovy, ohřev teplé vody je na několika místech elektrickým boilerem a průtokovými ohřívači. Kanalizace je svedena do veřejné kanalizace. Bleskosvody jsou. Vnitřní hygienické vybavení je jen v části budovy.

Budova se skládá ze tří traktů - východního, středního a západního.
Ve středním traktu, který má pouze 1.N.P., se nachází chodba od bývalých pokladen ke krytým nástupištím, bývalá výpravna, předsíň výpravny, zázemí výpravny, kotelna bez kotle, bývalá pracovna přednosty a bývalá restaurace. Součástí jsou dále 2 zastřešená ven otevřená krytá nástupiště/verandy.
Východní trakt je částečně podsklepen, dále ho tvoří, 3 nadzemní podlaží a podkroví:
- V 1.P.P. je bývalý kryt CO se 4 místnostmi a jedna místnost mimo kryt.
- V 1.N.P. je hala u pokladen, chodba ke krytým nástupištím, kavárna (provedena rekonstrukce), bývalé pokladny, bývalý bufet, schodiště a 3 technické místnosti.
- Ve 2.N.P. je chodba se schodištěm, jižní byt (předsíň, WC, koupelna, kuchyň, 3 pokoje a komora) a severní byt (předsíň, kuchyň, 4 pokoje, koupelna a rekonstruované WC na společné chodbě).
- Ve 3.N.P. je chodba se schodištěm, jihovýchodní byt (kuchyň a 2 pokoje), jihozápadní byt (předsíň, příprava na koupelnu s WC, 2 pokoje, kuchyň a spíž), severní byt (předsíň, kuchyň a 4 pokoje) a WC pro severní a jihovýchodní byt je na společné chodbě.
- V podkroví je chodba, 3 pokoje, WC, komora a půdní prostory.
Západní trakt je částečně podsklepen a dále ho tvoří 2 nadzemní podlaží a půda:
- V 1.P.P jsou 3 místnosti.
- V 1.N.P. je bývalá čekárna, elektrorozvodna, komora, kuchyň se zázemím pro bývalou restauraci, chodba se schodištěm, technické zázemí a rekonstruované WC s přístupen z krytého nástupiště.
- Ve 2.N.P. je jižní byt po rekonstrukci (předsíň, komora, koupelna s WC, kuchyň a 2 pokoje) a severní byt (předsíň, komora, kuchyň, 2 pokoje a WC s koupelnou).

Stavba je ve zhoršeném technickém stavu odpovídajícím dlouhodobě zanedbané údržbě a je delší dobu nevyužívaná. Část prostor v přízemí sloužila jako prostory pro cestující a drážní zaměstnance a restaurace (do cca roku 2014), v patrech byla cca 1/2 bytů obývána do cca roku 2009, zbytek prostor v patrech je nevyužíván desítky let. Většina konstrukcí krátkodobé životnosti je dožitá.
Ve stavbě se nachází uměleckořemeslné konstrukce a prvky - podlahy, římsy pod stropem, omítky a výmalby, vnitřní okenice, okna, dveře, kovová táhla, litinové konzolky a některá kování oken a dveří.
Stavba je nemovitou kulturní památkou (je zhotoven Stavebně historický průzkum), chybí však dokumentace skutečného provedení stavby a nebude tedy předána v souladu s § 125 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Existující dokumentace k předání je velmi kusá, nekompletní, řada informací není aktuálních, dle opakovaných sdělení předchozího vlastníka více dokumentace neexistuje.
Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy (konkrétně několik metrů od rychlostní dvoukolejné elektrifikované koridorové trati) a tady je mimo jiné zatížena hlukem a vibracemi a nemusí plnit dnes platné hlukové limity.
Střešní krytina je na středním traktu provedena asfaltovou lepenkou (pod ní původní plechová). Na východním a západním křídle byla krytina rekonstruována kolem roku 1997 bezazbestovými šablonami včetně komínů, ale v současnosti šablony dožívají a nejhorší kusy byly v letech 2017-2018 měněny v počtu cca 800 kusů, střecha však dále na některých místech mírně zatéká. V krovech je v malé avšak nezanedbatelné míře přítomen dřevokazný hmyz. Je možný zbytkový výskyt azbestu. Komíny zvětrávají několik cm do hloubky (nevhodně volené cihly a pojivo) a odlupují se z nich kousky, nejsou vyvložkovány a nemají platné revize.
Bleskosvody jsou, o platnosti jejich revize z roku 2013 jsou důvodné pochybnosti.
Vnitřní rozvody elektřiny, vody a odpadů převážně nesplňují dnešní normy, pro většinu elektroinstalace nejsou platné revize. Internet je zaveden svazkem optických kabelů z páteřního vedení, je dostupná možnost enormního navýšení rychlosti. Napojení plynu není vybudované, na sousedním pozemku pod kolejemi je však položena chránička od budovy do místa mimo koleje a poblíž plynového vedení, vybudování plynové přípojky je možné, avšak bude nákladné a komplikované.
Ústřední topení je přítomno v části přízemí, jeho stav není dobrý a opravitelnost je nejasná. Dále je nové ústřední topení vybudováno v jediném z bytů, chybí však napojení na kotelnu a kotel a další vybavení kotelny, v ní je pouze připraven komín nově vyvložkovaný keramickou vložkou (revize není, má být až po zakoupení a instalaci kotle). Ostatní části budovy v době jejich používání byly vytápěny kombinací pokojových kamen na tuhá paliva a elektřiny. PENB neexistuje a budova je energeticky velmi nehospodárná, byla zhotovená energetická studie. Z důvodů památkové ochrany nelze zateplit vnější omítky, možné je pouze do nějaké míry řešit okna a nepochozí izolace na podlahu půd.
S ohledem na stáří je možný výskyt dřevokazných hub a hmyzu v dřevěných konstrukcích. Stropy se nepropadají, v některých místech podpůdních podlaží jsou místně odchlípnuté rákosové omítky tam, kde dříve zatékalo. Některé dřevěné sloupy krytých verand/nástupišť jsou v dolní části zpuchřelé.
Velké části přízemí jsou postiženy zemní vlhkostí, izolace není nebo již neplní svou funkci.
Mimo budovy a k ní přilehlých zastřešených nástupišť není předmětem prodeje žádný okolní pozemek, budovu lze obejít jen a pouze po pozemku Správy železnic, s. o., tj. okolo se nacházející dlažbě ostrovního nástupiště. V aktuálním půdorysu není budova celá průchozí z jednoho vchodu, ale více vnějšími vchody z krytých nástupišť a z okolního pozemku ostrovního nástupiště.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
•    Zástavní právo smluvní - Jana Boulová
•    Zástavní právo smluvní - Ing. Petr Nožička
Výše uvedená zástavní práva neovlivňují cenu předmětu aukce, protože budou vypořádána prodejem předmětu aukce z kupní ceny.
•    Nájemní smlouvy
• Sídlo navrhovatele
• Přístup k budově je přes pozemky cizího vlastníka: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70 99 42 34, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 45 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě 5 pracovních od podpisu Kupní smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.


Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000028/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 27. 06. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 2 953 920 Kč
Tržní cena 2 953 920 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 80 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce lze uskutečnit po předchozí domluvě se správcem nemovitosti na telefonním čísle +420 775 924 870 popř. emailu prch@seznam.cz .
Místo prohlídky je na adrese: Nádražní 684, 562 01 Ústí nad Orlicí, GPS: 49.9713697N, 16.3782283E.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 953 920 Kč
Nejnižší podání
2 953 920 Kč
Tržní cena
80 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.