Aukce garáže 19m2, Praha 5 - Radotín

610 005 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • pozemek parc. č. 1108/68 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1108/68; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 3740, pro katastrální území Radotín, obec Praha, okres Hlavní město Praha; (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Zděná cihlová garáž o celkové výměře 16 m2, na vlastním pozemku. Nachází se v řadové zástavbě garáží. Nemovitost není připojena na inženýrské sítě. Rozměry garáže: délka 5,6 m, šířka 2,8 m, výška stropu 2,36 m Rozměry vjezdu: šířka 2,2 m, výška 2 m Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.10.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000068 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 10. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 610 005 Kč
Tržní cena 590 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.9.2021 od 10:00 do 10:30
2.termín 4.10.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: ul. Týřovická, Praha 5 - Radotín, GPS: 49.97858743100669, 14.352545756076285, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cekonufesu.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
610 005 Kč
Výtěžek dražby
590 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.