Aukce garáže 19m2, Praha 5 - Radotín

350 000 Kč
Nejnižší podání
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• pozemek parc. č. 1108/68 o výměře 19 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1108/68;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 3740, pro katastrální území Radotín, obec Praha, okres Hlavní město Praha;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Zděná cihlová garáž o celkové výměře 16 m2, na vlastním pozemku. Nachází se v řadové zástavbě garáží. Nemovitost není připojena na inženýrské sítě.
Rozměry garáže: délka 5,6 m, šířka 2,8 m, výška stropu 2,36 m
Rozměry vjezdu: šířka 2,2 m, výška 2 m

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 29.10.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000068 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 7. 10. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 350 000 Kč
Tržní cena 590 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.9.2021 od 10:00 do 10:30
2.termín 4.10.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: ul. Týřovická, Praha 5 - Radotín, GPS: 49.97858743100669, 14.352545756076285, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cekonufesu.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
350 000 Kč
Nejnižší podání
590 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.jrdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.