Aukce bývalého kravínu v obci Rojice, okr. Strakonice

750 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí, příslušenství, a to: • Stavba bez čp/če, zem. stav., stojící na parcele č. st. 70/1 (LV 722) a na parcele č. st. 70/3 (LV 754); zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 753, pro katastrální území Rojice, obec Radomyšl, okres Strakonice, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Předmětem aukce je zemědělská stavba bez č.p./č.ev. na pozemku jiného vlastníka st.č. 70/1 a 70/3. Stavba je napojena na elektřinu a vodu. Stavba je prázdná bez zemědělského a jiného provozu. Přístup je přes pozemky cizího vlastníka. Obec Radomyšl – obec Radomyšl, počet obyvatel k 1.1.2017: 1324 – obecná poloha: Strakonice 10 km – poloha v obci: okraj obce – okolí nemovitosti: lokalita přírodního rázu, pole – dopravní dostupnost: omezená, ČSAD v obci – další: základní občanská vybavenost Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2636/111/2018. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo smluvní • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Wolf Martin • Zahájení exekuce - Wolf Martin • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 4.8.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000133 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 07. 2022  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 750 000 Kč
Tržní cena 750 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Předmět aukce je volně přístupný. Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: u RD Rojice č.p. 1, 387 31 Radomyšl, GPS: 49.3470106N, 13.9432883E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/lubokomuge.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
750 000 Kč
Výtěžek dražby
750 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.