Praha 5, Zličín, dražba novostavby 2+kk/B/GS 56m2 s výhledem

3 430 000 Kč
Výtěžek dražby
• jednotka č. 439/732 - byt v budově č. p. 439, část obce Zličín na pozemku parc.č. 676/163; • spoluvlastnický podíl ve výši 517/15864, na budově č.p.439, část obce Zličín na pozemku parc.č.676/163 • spoluvlastnický podíl ve výši 517/15864 na pozemku par. č. 676/163; • spoluvlastnický podíl ve výši 1/234 na pozemku parc.č. 676/24; Vše zapsáno na listech vlastnictví č.: 1727, 1095 a 1083 pro Katastrální území Zličín vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, (dále jen „předmět dražby“ a „bytová jednotka“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.439/732 se nachází ve 3.NP bytového domu č.p.439, ul. Lipovská, obec Praha. Bytová jednotka má dispozici 2+kk se sestává z předsíně, WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj, koupelna s WC, balkon. K bytové jednotce náleží sklep v 1.PP a užívací právo k parkovacímu stání č.769. Bytová jednotka má vnitřní omítky štukové, v koupelnách a kuchyni jsou keramické obklady, na podlahách je plovoucí podlaha a keramická dlažba. Okna jsou dřevěná eurookna, vnitřní dveře plné nebo prosklené s dřevěnými obložkami. Vytápění a ohřev TUV je centrální, plyn do bytové jednotky přiveden není. V bytě není kuchyňská linka. K bytu náleží samostatný sklep č. 732 v 1. PP a užívací právo k parkovacímu stání č. 769. Bytová jednotka je ve stavu odpovídající jejímu stáří. Spoluvlastnický podíl ve výši 517/15864 na pozemku par.č. 676/163 o celkové výměře 736 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Tento pozemek je celý zastavěný objektem č.p.439. Jedná se o rovinatý pozemek s přístupem po zpevněné komunikaci, který lze napojit na elektrickou energii, veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a zemní plyn. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/234 na pozemku par.č.676/24, o celkové výměře 5768 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Jedná se o pozemek ul.Lipovská, který se doposud nepodařil předat městské části Praha - Zličín. Omezení váznoucí na předmětu dražby: V části C – jiná práva LV č. 1727 pro katastrální území Zličín: • věcné břemeno užívání - dle článku č. VI. smlouvy a v rozsahu dle geometrického plánu č. 806-160/2007 dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 16.11.2007 s právními účinky vkladu ke dni 07.12.2007, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-65097/2007-101 a to ve prospěch PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 - Smíchov k tíži jednotky č. 439/732, • zástavní právo smluvní, zástavní práva exekutorská, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, V části C LV č. 1095 pro katastrální území Zličín: • věcné břemeno - umístění veřejného osvětlení, vstup a vjezd za účelem zajištění provozu, oprav, údržby ( dle GP č. 804-120/2007 ) a dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 01.11.2007 s právními účinky vkladu ke dni 12.11.2007, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-58661/2007-101 a to ve prospěch HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město k tíži vlastníka pozemku parc. č. 676/24; • věcné břemeno - umístění vodního díla a vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a rekonstrukcí a odstraňování havárií, neprovedení staveb a neosázení trvalými porosty - dle čl. II. a III. Smlouvy a dle GP č. 801-117/2007, GP č. 802-118/2007, k části pozemku dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 31.10.2007 s právními účinky vkladu ke dni 07.11.2007, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-57805/2007-101 a to ve prospěch Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, Žatecká 110/2, Staré Město, 11000 Praha 1 k tíži vlastníka pozemku parc. č. 676/24; • věcné břemeno - dle článku III. smlouvy a v rozsahu dle geom.plánu č. 803-119/2007 a dle Smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 14.11.2007 s právními účinky vkladu práva ke dni 15.11.2007, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-59418/2007-101 a to ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505, U plynárny 500/44, 14000 Praha 4 - Michle k tíži vlastníka pozemku parc. č. 676/24; • věcné břemeno užívání - dle článku č. VI. smlouvy a v rozsahu dle geometrického plánu č. 806-160/2007 a dle Smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 16.11.2007 s právními účinky vkladu práva ke dni 07.12.2007, jejíž vklad byl povolen pod čj.: V-65097/2007-101 a to ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5 k tíži vlasníka pozemku parc. č. 676/24 • zástavní práva exekutorská, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 -ti dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000036 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 28. 06. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 3 430 000 Kč
Tržní cena 3 325 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 1. 6. 2017 od 16:00 do 16:30
2. termín 14. 6. 2017 od 16:00 do 16:30
3. termín 28. 6. 2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Lipovská 439/15, 155 21 Praha 5
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 430 000 Kč
Výtěžek dražby
3 325 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.