Opakovaná dražba chalupy 4+kk s pozemkem 1377 m2, Nová Bystřice, Hůrky, okres Jindřichův Hradec

420 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: - pozemek parc. č. 91 - zastavěná a plocha a nádvoří o výměře 398 m2, součástí je stavba: Hůrky č.p. 17 – rodinný dům; - pozemek parc. č. st. 373/1 o výměře 289 m2 – zahrada; - pozemek parc. č. st. 374 o výměře 647 m2 – zahrada - pozemek parc. č. st. 524 o výměře 43 m2 – ostatní plocha, způsob využití zeleň; vše zapsáno na LV 62 v katastru nemovitostí pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, katastrální území Hůrky, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Rodinný dům – volně stojící, přízemní rodinný dům vesnického typu. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce smíšené, stropy s rovným podhledem (v navazující zadní části klenuté, střecha sedlová, na východní štítové straně malá polovalba. Střešní krytina eternitová, šablony. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Okna dřevěná deštěná. Omítky vápenné hladké. V koupelně částečný keramický obklad. Vnitřní dveře dřevěné náplňové. Podlaha betonová, krytina PVC či koberec. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva umístěn na chodbě. Ohřev vody v ohřívacím válci Butar, příp. v malém průtokovém elektrickém ohřívači. V kuchyni uhelný sporák. Dispoziční řešení: veranda, chodba, obytná kuchyň, obývací pokoj, ložnice, koupelna s WC, komora. Původní objekt byl dle sdělení majitelky postaven kolem roku 1803, v průběhu let byl postupně opravován či modernizován. Dle odborného odhadu v roce 2016 před cca 50 lety provedena výměna střešní krytiny, proveden keramický obklad v koupelně. Údržba domu je v poslední době nedostatečná, zanedbaná. Dům je obýván, ale je odpojen od el. proudu. Ústřední topení je také nefunkční (oběhové el. čerpadlo), vytápění v uhelném sporáku, taktéž vaření na uhelném sporáku. Stodůlka – původní, střecha sedlová, střešní krytina z části eternitové šablony, z části plechová, klempířské prvky chybí. Omítky v části opadané, zanedbaná údržba, zhoršený technický stav. Kolna I – zděná s plechovými vraty, jednoduché zasklení, střecha pultová, krytina vlnitý plech (nekvalitně položený), fasáda břízolitová. Zanedbaný technický stav, nedostatečná údržba. Stáří stanoveno v roce 2016 na základě odborného odhadu na 50 let. Kolna II – jednoduchá dřevěná, ve špatném technickém stavu, střecha pultová, zanedbaná údržba, špatný technický stav. Stáří stanoveno na základě odborného odhadu v roce 2016 na 50 let. Pozemky o celkové výměře 1 377 m2. Porosty – zahrada neudržovaná (zejména v severní části), ovocné stromy, např. jabloň, hrušeň. Dále na pozemku okrasné keře, růže apod. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce - Berková Marie, prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Berková Marie, rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Berková Marie, zahájení exekuce - Berková Marie, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní; • věcné břemeno užívání • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000016 / 18 - 1
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 07. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 420 000 Kč
Tržní cena 750 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.07.2018 od 14:00 do 14:30
2. termín 26.07.2018 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Hůrky 17, 378 33 Nová Bystřice, GPS: 49.0539850N, 15.1408619E. Více informací na tel 257 22 33 22.
https://mapy.cz/s/2zjIh
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
420 000 Kč
Výtěžek dražby
750 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.