Opakovaná aukce id ½ RD v Žitenicích 208 m2 s pozemkem 216 m2, Litoměřice, opakovaná aukce

1 125 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmět aukce: Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to: • Pozemek parc. č. St. 30 o výměře 216 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; Součástí je stavba: Žitenice, č.p. 132, rod. dům; Stavba stojí na pozemku p.č. St. 30; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na LV č. 407, pro katastrální území Žitenice, obec Žitenice, okres Litoměřice, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o koncový řadový rodinný dům č.p. 132 včetně příslušenství a dvorku na vlastním pozemku o celkové výměře 216 m2. Dům je připojen na inženýrské sítě a to vodovod, kanalizaci, elektro a plyn (ukončen na domě v HUP), plynoměr není instalován. Dům je částečně podsklepený, půdorysu tvaru písmene „L“ se 2 NP a lodžií. Okolí tvoří zástavba rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. Parkování u domu není možné, příjezd vozidlem na vlastní pozemek (dvorek) je přes pozemek jiného vlastníka a není nijak právně ošetřen (např. věcným břemenem). Přístup k nemovitosti je taktéž přes pozemky jiných vlastníků. Základy jsou kamenné bez izolace, sklepní místnosti jsou značně vlhké. Vrchní stavba je zděná se smíšeným zdivem, dům byl podříznutý a byla provedena izolace proti zemní vlhkosti nadzemní části domu. Střecha je sedlová, krov dřevěný vázaný, střešní krytina skládaná z pálených tašek, bleskosvod není osazen. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky hladké štukové, vnější fasáda je vápenná hladká, na mnoha místech poškozená. Okna dřevěná zdvojená, dveře náplňové v ocelových zárubních. Povrchy podlah PVC, koberce a keramická dlažba. V kuchyních je kuchyňská linka vč. sporáku na Pb. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva, pro ohřev TUV je používán elektrický bojler. Původní objekt je starý více jak 100 roků. V průběhu let byl udržován a částečně modernizován. V roce 2020 byla osazena nová střešní krytina včetně svodů. Před 5 lety byly udělány nové rozvody vody a kanalizace, nová koupelna a PV podlahy. Stavebně technický stav domu je dobrý, vnitřní obytné prostory jsou v dobrém stavu. Sklepy, kotelna, sklad paliv a z vnějšku přístupné sklady jsou ve zhoršeném stavu. Faktické vady: Parkování u domu není možné, příjezd vozidlem na vlastní pozemek je přes pozemek jiného vlastníka a není nijak právně ošetřen. Přístup k oceňovaným nemovitým věcem je z ulice Litoměřická přes pozemek parc.č. 1519/1, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále přes pozemek parc.č. 1507/1, který je ve vlastnictví obce Žitenice. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 7041-46-22. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Právní vady: viz LV č. 407, pro kú. Žitenice S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají: • Zákonné předkupní právo do 25.4.2022 z titulu Usnesení soudu o dědictví Okresního soudu v Litoměřicích 35 D-913/2021-50 ze dne 26.11.2021. Právní moc 26.11.2021. Navrhovatel veškeré případné zájemce upozorňuje na ustanovení § 1124 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 24.10.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000050/22
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 4. 10. 2022  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 1 125 000 Kč
Tržní cena 2 250 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.09.2022 od 14:00 do 14:30
2. termín 26.09.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Litoměřická č.p. 132, 411 41 Žitenice, GPS: 50.5556267N, 14.1572722E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/repejolozu.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 125 000 Kč
Výtěžek dražby
2 250 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.