Karlovy Vary, dražba RD 7+2 s velkou zahradou

1 216 700 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc. č. 438/1, o výměře 287 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba pro bydlení, č.p. 256, část obce Dvory, stojící na pozemku parc.č. 438/1; • pozemek parcelní číslo 438/2, o výměře 323 m2, ostatní plocha. Vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 441, vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec Karlovy Vary a katastrální území Dvory, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Rodinný dům č.p. 256 s příslušenstvím se nachází v západní části města v ul. U Rybníčků v uliční zástavbě obdobných samostatných rodinných domů, zahrádkářských chat vlevo od komunikace vedoucí z Chebu přes Karlovy Vary a dále do Prahy. Přístup k RD po zpevněné komunikaci - pozemek p.č. 571 vedený na LV č. 1 jako ostatní plocha - ostatní komunikace ve vlastnictví města Karlovy Vary a dále přes pozemek p.č. 439 vedený na LV č. 514 ve vlastnictví obce Jenišov. Rodinný dům č.p. 256 je samostatně stojící, s jedním nadzemním podlažím, částečné podsklepený, se sedlovou střechou, s obytným podkrovím do 2/3. Příslušenství nemovitosti tvoří garáž, bývalé chlívky, kolna, skleník, venkovní úpravy a trvalé porosty. Stavba RD č.p. 256 je součástí na pozemku st.p.č. 438/1. Rodinný dům č.p. 256 lze využívat k bydlení, neboť svým stavebně technickým uspořádáním je k tomu vybaven. Dispozičně rodinný dům je užívaný jako 2 bytové jednotky z toho v 1. NP je byt o velikosti 4+1 a v podkroví je byt o velikosti 3+1. Každý byt má svůj samostatný vchod a příslušenství. Stav rodinného domu: • stavba dokončena v r. 1960, změna stavby v r. 1992, • stavebně technický stav stavby: neudržovaná k částečné rekonstrukci, • vytápění: ústřední / etážové na tuhá paliva, • konstrukce zděná, vhodná pro bydlení, • přípojky: voda, elektřina, plyn, kanalizace, • příjezd po zpevněné komunikaci Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000033 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 06. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 216 700 Kč
Tržní cena 1 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 150 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 1. 6. 2017 od 11:00 do 11:30
2. termín 15. 6. 2017 od 11:00 do 11:30
3. termín 22. 6. 2017 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: U Rybníčků 256 / 5, 360 01 Karlovy Vary - Dvory
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 216 700 Kč
Výtěžek dražby
1 600 000 Kč
Tržní cena
150 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.