Dražby bytu 2+1/B 76 m2 v Českých Budějovicích, ul. Komenského

4 560 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 46/3 - byt v budově České Budějovice 7, č.p. 46 – byt. dům, LV 3189, na pozemku parc. č. 146, LV 3189, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 723/8571 na společných částech domu České Budějovice 7, domu č.p. 46 na pozemku parc. č. 146; LV 3189; • spoluvlastnický podíl o velikosti 723/8571 na pozemku parcela 146 o výměře 498 m2, zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice na LV č. 3541 pro katastrální území České Budějovice 7, obec České Budějovice, okres České Budějovice; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č. 46/3 má celkovou užitnou plochu vč. příslušenství 76,11 m2 a nachází se ve 2.NP bytového domu č.p. 46 se nachází v ulici Komenského v Českých Budějovicích. Jednotka má dispoziční členění 2+1, a to: 1.pokoj 19,24 m2, 2. pokoj 23,38 m2, koupelna 4,76 m2, chodba 11,44 m2, WC 1,01 m2, kuchyně 10,93 m2, spíž 1,49 m2, balkon 3,86 m2. Údaje jsou převzaté z prohlášení vlastníka. Svislé konstrukce zděné, okna a balkonové dveře plastové, vnitřní omítky hladké štukové. Jádro zděné, dveře náplňové plné s ocelovými zárubněmi a dveře plastové shrnovací. Povrchy podlah v pokojích parkety s kobercem, v ostatních prostorech keramická dlažba. Bytová jednotka je vytápěna dálkovým topením, ohřev TUV rovněž dálkovým přívodem. Koupelna cca 8 let po rekonstrukci, nové obklady, umyvadlo, sprchový kout. V kuchyni kuchyňská linka s dřezem a baterií, plynový sporák. Dle poskytnutého prohlášení vlastníka: je součástí bytu veškerá jeho vnitřní instalace (elektroinstalace, potrubní rozvody vody, plynu, kanalizace a ústředního topení v podlaze, kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). K vlastnictví bytu dále patří: podlahová krytina, veškeré úpravy povrchů stěn a stropů (omítky, nátěry, malby a obklady), nenosné příčky, dveře uvnitř bytu, vnitřní strany vstupních dveří a oken. K vlastnictví jednotky náleží právo výlučného užívání sklepní kóje č. 2 umístěné v prvním podzemním podlaží budovy a dále balkónu o výměře 3,86 m2 přístupného z jednotky. Stavebně technický stav bytu dobrý, odpovídá průběžné údržbě a provedeným rekonstrukcím. Dům se nachází v širším centru města, ve stavebně stabilizované zástavbě bytových domů a objektů občanské vybavenosti. Dobrá dostupnost MHD, stanice autobusu cca 150 metrů od domu. Bytový dům je zděný, postavený dle poskytnutých informací vlastníkem v roce 1955. Dům má 1 PP a 5 NP a je průběžně udržován a modernizován - plastová okna, nové stoupací vedení, fasáda po opravě, není zateplená, střecha, před 4 roky instalovány nové radiátory. Stavebně technický stav bytového domu je dobrý, odpovídá stáří, provedené rekonstrukci a prováděné údržbě. Bytový dům je napojen na rozvody vody, kanalizace, elektro a plyn. Dle Územního plánu města České Budějovice se pozemek nachází ve funkčním využití ploch SKOL - 1 - území smíšená s bydlením kolektivního charakteru - město. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Dražební vyhláška • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Honer Oldřich • Zahájení exekuce - Honer Oldřich • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000057 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 10. 2021  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 4 560 000 Kč
Tržní cena 4 270 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 22.9.2021 od 15:00 do 15:30
2. termín 27.9.2021 od 15:00 do 15:30
3. termín 30.9.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Komenského 46/4, 370 01 České Budějovice 7, GPS: 48.9673781N, 14.4726750E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3aEee.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
4 560 000 Kč
Výtěžek dražby
4 270 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.