Dražba spoluvlastnického podílu id. 1/6 byt 3+1 83m2 a id. 1/48 pozemku 762m2 Jindřichův Hradec

490 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
A) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na:
• na bytové jednotce č. 227/3 - byt v budově Jindřichův Hradec, č.p. 227 – bytový dům, na pozemku parc. č. 1424/4, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů;
• spoluvlastnickém podílu o velikosti 83/337 na společných částech domu Jindřichův Hradec, domu č.p. 227 na pozemku parc. č. 1424/4;
• spoluvlastnickém podílu o velikosti 83/337 na pozemku, a to pozemku parc. č. 1424/4;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 9318 a č. 9316 pro katastrální území Jindřichův Hradec, obec Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec.
a
B) Spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/48 na pozemku parc. č. 1424/2 o výměře 762 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na LV č. 9269, pro katastrální území Jindřichův Hradec, obec Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytový dům č.p. 227, bytová jednotka č. 227/3, pozemek parc.č. 1424/4 a pozemek par.č. 1424/2, se nacházejí v ulici Mládežnická ve městě Jindřichův Hradec, Nežárecké předměstí.
Dům se nachází v západní části města, ve stavebně stabilizované zástavbě bytových a rodinných domů a objektů občanské vybavenosti, cca 1 km od historického centra města. Parkování je možné v omezené míře na pozemku parc.č. 1424/2, který tvoří okolní přístupový pozemek k domu č.p.227. Dům je zděný s 1 PP, 2 NP a obytným podkrovím bez výtahu, dle poskytnutých informací postavený cca před 50 lety. Má sedlovou střechu, plechovou střešní krytinou a klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Vnější fasáda je z břízolitu. Stavebně technický stav domu je dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě a je napojen na rozvody vody, kanalizace a elektro. Přístup k bytovému domu a pozemku parc.č. 1424/2, který je mírně svažitý a tvoří ho z části asfaltová plocha a z části travní porost, je z ulice Mládežnická a přes pozemek parc.č. 1424/7, které jsou ve vlastnictví města Jindřichův Hradec a dále přes pozemek parc.č. 1423/2 a parc.č. 1424/5, které jsou ve vlastnictví České republiky. Dle Územního plánu města Jindřichův Hradec se pozemky nachází ve funkčním využití ploch BH – bydlení v bytových domech.
Bytová jednotka č. 227/31, o velikosti 3+1 s celkovou užitnou plochou 83 m2 včetně příslušenství, je umístěna ve 2.NP budovy. Základy jsou zřejmě betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Okna jsou plastová, dveře náplňové prosklené či plné v ocelových zárubních. Vnitřní omítky jsou hladké štukové, jádro je zděné. Povrchy podlah jsou z PVC, v pokojích koberce, v koupelně a na WC je keramická dlažba. Vytápění je ústřední etážové s kotlem na tuhá paliva (dřevo), který je umístěn v předsíni. Pro ohřev TUV je instalován el. bojler. V kuchyni se nachází kuchyňská linka s dřezem a baterií, elektrický sporák a digestoř. V koupelně jsou vana s umyvadlem a samostatné splachovací WC. K bytu patří sklep v 1.PP, který slouží k uskladnění dřeva pro vytápění. Byt je převážně v dobrém stavu, bez výrazné modernizace. Stavebně technický stav bytu je průměrný, odpovídá stáří a prováděné průběžné údržbě.
Jindřichův Hradec je město ležící ve východní části Jihočeského kraje, 43 km severovýchodně od Českých Budějovic na řece Nežárka s výbornou občanskou vybaveností. Nabízí bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historické části města. Dopravní obslužnost je zajištěna vlakovými a autobusovými spoji.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000037/22
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 24. 11. 2022  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 490 000 Kč
Tržní cena 612 400 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.11.2022 od 11:30 do 12:00
2. termín 21.11.2022 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: ulice Mládežnická č.p. 227, 377 01 Jindřichův Hradec, GPS: 49.1399589N, 14.9945250E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/hutahogoma.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
490 000 Kč
Výtěžek dražby
612 400 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.