Dražba RD 6+2 v Brně, Chrlicích

4 400 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek parc.č. 466, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2, jehož součástí je stavba č.p. 176, rod. dům. část obce Chrlice, která stojí na pozemku parc.č. 466; • pozemek parc.č. 467, zahrada o výměře 231 m2; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 501 pro katastrální území Chrlice, obec Brno. (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Předmětem dražby je řadový rodinný dům, částečně nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a půdou. Dům sestává z 2 bytových jednotek velikosti 3+1. Příslušenství k objektu tvoří venkovní úpravy a přípojky IS, hospodářské prostory, samostatná zděná kolna, udírna, venkovní sklep a studna. Stáří předmětu dražby bylo stanoveno odhadem a za pomocí informací od zástupce vlastníka domu (bývalého vlastníka). Dům tedy pravděpodobně pochází z 30. let min. století. Z částečné projektové dokumentace domu a dle informací zástupce vlastníka byla v roce 1975 byla provedena nástavba 2.NP a přístavba do dvora, včetně celkové rekonstrukce 1.NP, v roce 1999 byla provedena nová elektroinstalace v 1.NP a výměna oken do dvora a v roce 2006 byly provedeny tyto stavební práce: nová plastová okna, 2 x vstupní plastové dveře, nové vytápění v 1.NP (kombinovaný kotel ÚT, rozvody a deskové radiátory), na dvoře betonová dlažba Příslušenství k hlavní stavbě tvoří skladové prostory, které přímo za sebou navazují na stavbu rodinného domu, později po roce 1975 byly nadstavěny o další podlaží. Tyto technické prostory dříve sloužily jako hospodářská část domu k chovu domácích zvířat (horní patro sloužilo k chovu holubů). Přístup do jednotlivých prostor horního patra je zajištěn po balkónové konstrukci, která navazuje na horní terasu bytu. Dvorní prostor dále dotváří samostatná zděná kolna se šikmou střechou. Dalším příslušenstvím domu jsou přípojky sítí, zpevněná plocha dvorku z betonové dlažby 45 x 45 cm, venkovní sklípek, udírna. Na zahradě jsou některé ovocné dřeviny (meruňka, broskvoně). V městské části Brno - Chrlice se nachází veškerá technická infrastruktura (je zde zavedena kanalizace, plynofikace, vodovod, energetická a komunikační sítě). Technický stav předmětu dražby: Technický stav rodinného domu lze ještě zhodnotit jako dobrý, avšak je zde patrná snížená běžná údržba. Pod římsou horní terasy je po celé délce značně opadaná vnější omítka vlivem zatékání dešťové vody do zdiva z důvodu absence oplechování terasy. Částečně je opadaná vnější omítka i ve dvorní části objektu těsně nad úrovní venkovního terénu pravděpodobně z důvodu odstřikování dešťové vody od betonové dlažby na obvodovou zeď. Projevuje se vlhkost zdiva u sklepa a také i v malé části 1.NP ze dvora. Vnější omítky jsou ze dvorní části velmi zanedbané. Objekty tvořící příslušenství jsou v horším technickém stavu, je zde zanedbaná běžná údržba, na zdivu se projevuje vzlínání zemní vlhkosti, dochází k zatékání vody pod konstrukci balkónu a následnému odpadávání vnější omítky. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Navrhovatel neodpovídá za jakékoliv vady předmětu dražby nebo jakékoli věci, práva či majetkové hodnoty k němu náležející. Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení: Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní právo, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji, dražební vyhláška zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000046 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 01. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 4 400 000 Kč
Tržní cena 4 200 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 250 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.12.2016 od 14:00 do 14:30
2. termín 4.1.2017 od 14:00 do 14:30
3. termín 19.1.2017 od 14:00 do 14:30
4. termín 27.1.2017 od 14:00 do 14:30
Cenové podmínky
Cenové podmínky
4 400 000 Kč
Výtěžek dražby
4 200 000 Kč
Tržní cena
250 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.