Dražba RD 6+1, s pozemkem 3 167 m2, Lašovice u Rakovníka

1 130 000 Kč
Výtěžek dražby
• pozemek st. parc. č. 82 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 570 m2, jehož součástí je stavba: bydlení, č.p. 83, část obce Lašovice, stavba stojí na pozemku st. parc. č. st. 82. • pozemek parc. č. 339/11 – ovocný sad o výměře 2 597 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, na LV č. 59 pro katastrální území Lašovice, obec Lašovice, okres Rakovník, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o volně stojící rodinný dům. Dům je částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a částečně využité podkroví. V suterénu domu přístupném po schodišti z 1.NP i z terénu na východní straně domu se nachází kotelna a sklep. V přízemí přístupném přes verandu na jižní straně domu se nachází chodba, po pravé straně chodby jsou tři pokoje, po levé straně chodby jsou schody do sklepa, WC, koupelna, jídelna a kuchyně. V čele chodby jsou schody do podkroví, kde se nachází rozestavěná koupelna, dětský pokoj a dvě nedokončené místnosti. Na domě byly provedeny stavební úpravy - výměna střešní krytiny, oken, nové instalace, koupelna, úpravy povrchů. Základy jsou bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo cihelné tl. 45 cm, stropy s rovným podhledem, krov sedlový a pultový, krytina betonová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Omítky vnitřní vápenné štukové, vnější břízolit, podlahy betonové kryté PVC a keramická dlažba, okna plastová zasklená izolačním dvojsklem, vytápění ústřední, kotel na pevná paliva, v kuchyni sporák na PB, v koupelně vana, umyvadlo, záchod splachovací, rozvod vody studené i teplé, zdroj teplé vody elektrický bojler. Dům po provedených stavebních úpravách, některé ještě nejsou dokončeny. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Zástavní práva exekutorská, zástavná práva smluvní, zahájení exekuce, exekuční příkazy k prodeji, zapsaná na LV č. 59 k.ú. Lašovice. • Navrhovateli č.1 je známo, že předmět dražby užívá dlužník Aleš Hůlka, na adrese se též zdržuje bývalý vlastník nemovitosti, pan Josef Černý, nar. 23.9.1947, který je zde též trvale hlášen. • Vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000094 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 06. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 130 000 Kč
Tržní cena 1 200 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 80 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 1. 6. 2017 od 16:00 do 16:30
2. termín 15. 6. 2017 od 16:00 do 16:30
3. termín 22. 6. 2017 od 16:00 do 16:30
Místo prohlídky je na adrese: Lašovice 83, 270 21 Lašovice
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 130 000 Kč
Výtěžek dražby
1 200 000 Kč
Tržní cena
80 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.