Dražba RD 3+k 180 m2 s pozemkem 916 m2, Obora u Kaznějova, Plzeň - sever

766 700 Kč
Výtěžek dražby
- pozemek parcelní číslo st. 75, evidovaná výměra 916 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří; součástí pozemku je stavba č.p. 76, rodinný dům, Obora, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 75 vše zapsáno na listu vlastnictví číslo 490, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Kralovice okres Plzeň - sever, pro obec Obora, katastrální území Obora u Kaznějova, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, bez účelového využití podkroví. Jeden suterén je přístupný ze dvora na západní straně domu, druhý z verandy. V přízemí se nachází veranda, chodba, po levé straně vchodu jsou obytní místnosti v rekonstrukci. Proti vchodu je umístěna koupelna s novým sprchovým koutem a elektrickým bojlerem. Ve východní části verandy je WC a vpravo od domovního vchodu je jedna obytná místnost. V západní části domu jsou dvě komory přístupné ze dvora. Na domě probíhají stavební úpravy, které jsou z větší části dokončené. V pravé části do domovního vchodu je proveden podhled se zateplením a nové omítky. V obytné části jsou osazena nová plastová okna. Je provedena výměna elektroinstalace a rozvody vody. Vlevo od domovního vchodu nejsou dokončeny podhledy a omítky, chybí také nášlapné vrstvy podlah. Stavebně technický stav objektu je horší s předpokladem provedení větších stavebních úprav. Dům je napojen na veřejný rozvod elektrického proudu a na veřejný vodovod, plynovodní přípojka je provedena do oplocení, splaškové vody jsou svedeny z WC do septiku. Plotová vrata a vrátka z ulice jsou kovová s výplní z plechu a profilů, oplocení předzahrádky je z plotových kovových rámů s výplní z pletiva, s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Na dvoře je zpevněná betonová plocha. Na severní straně je mezi stavbami dřevěný plot z prken. Stodola - hospodářská budova, jednoduchá, přízemní, nepodsklepená stavba, bez podkroví. Dříve sloužila ke skladování zemědělských produktů. Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo z cihelných pilířků 45/45 cm s výplňovým cihelným zdivem tl. 15 cm, krov sedlový vaznicové soustavy, krytina pálená jednoduchá, omítky vápenné hrubé, vrata dřevěná svlaková, hliněná podlaha. Stavba bez jakéhokoliv dalšího vybavení. Dřevník - jednoduchá stavba, v přízemí se nachází komory pro skladování dřeva. Základy jsou bez izolace proti zemní vlhkosti, zdivo cihelné pilířky 45/45 cm s výplní z prken, krov pultový, krytina vlnitý eternit, okap a svod z pozinkovaného plechu. Dveře dřevěné svlakové, podlaha v části hrubá betonová. Garáž - jednoduchá přízemní stavba, nepodsklepená, bez podkroví, s jedním stáním pro osobní automobil. Základy betonové s izolací proti zemní vlhkosti, zdivo tl. 30 cm, krov pultový, krytina vlnitý eternit, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, omítky vnější břízolit, vnitřní vápenné dvouvrstvé, podlaha hrubá betonová, okno plastové, vrata dřevěná palubková. Omezení váznoucí na předmětu dražby: - Zástavní právo smluvní, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, rozhodnutí o úpadku - Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby, vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); - Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka, pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000055 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 12. 09. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 766 700 Kč
Tržní cena 1 150 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 29. 8. 2017 od 16:00 do 16:30
2. termín 5. 9. 2017 od 16:00 do 16:30
Místo prohlídky je na adrese: Obora 79, 331 51 Obora
Více informací na tel 257 22 33 22.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
766 700 Kč
Výtěžek dražby
1 150 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.