Dražba řadového RD, 230 m2, 5+1 s garáží, pozemek 260 m2 v Třebíči, Podklášteří

4 380 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je rodinný dům č. p. 621, který je součástí pozemku parc. č. st. 978/3, včetně veškerého příslušenství, vše evidováno na LV č. 5141 pro k. ú. Podklášteří, obec Třebíč, okres Třebíč. Dům se nachází na severozápadním okraji města, vzdušnou čarou asi 1 500 m severozápadním směrem od nejužšího centra města, na ulici Na Příkopech, ze které je rovněž přístupný. Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, který je postaven na jihovýchodní straně místní komunikace s napojením na silnici č. 351 vedoucí směrem na Račerovice. Dům má jedno technické podlaží částečně pod terénem, dvě nadzemní podlaží a stavebně upravené podkroví, které není dokončeno. Na jihovýchodní straně je malý dvorek, který je zastavěn přístřeškem a zpevněnou plochou. Na dvůr navazuje pozemek zahrady parc. č. 560/153, na kterém jsou venkovní úpravy, studna a relaxační zóna osázená okrasnými dřevinami. Dům je situován v území s velmi mírnou jižní expozicí, které není zasaženo žádnými vnějšími negativními vlivy. Lokalita s podstandardní pěší dostupností centra města, nadstandardní dostupností MHD, zastávka přímo v ulici Na Příkopech. V místě je možnost napojení na veškeré inženýrské sítě a dostupná infrastruktura příslušná městu obdobné velikosti. Dispoziční řešení domu a příslušenství: 1. PP (technické podlaží): přístup do podlaží je ze středové části domu přes schodiště do chodby, ze které jsou přístupné dvě místnosti na uličním průčelí (sklep a původní kotelna) a dvě místnosti na dvorní straně, pouze částečně pod terénem, využívané jako denní místnost (dílna, sklad) a letní kuchyň s výstupem do dvora. 1. NP: vstup ze severozápadního průčelí z ulice, zádveří, chodba do středové části domu, garáž s vjezdem z ulice, na uliční straně je malá kuchyň s komorou, ve středu je schodiště do technického podlaží a do 2. NP, WC se sprchovým koutem a umývadlem, a na dvorní straně je velký obývací pokoj s výstupem do dvora přes venkovní schodiště. 2. NP: schodiště, směrem do ulice jsou dvě obytné místnosti (ložnice), a směrem do dvora je ložnice a dětský pokoj s balkonem. 3. NP (podkroví): nad celou půdorysnou plochou 2. NP je stavebně upravené podkroví s výraznými vikýři na obou průčelích, které je provedeno formou hrubé stavby s uzavřením vnějšího pláště a nedokončeným vnitřním prostorem. Stavební povolení k této nástavbě je již propadlé a tato nástavba není zkolaudovaná. Dle dostupných informací byl dům postaven v roce 1975 (povolení k užívání vydané 06/1975) a jeho stáří ke dni ocenění je 46 let. V roce 2000 bylo vydáno stavební povolení na nástavbu domu a byla započata výrazná rekonstrukce. Byla nově provedeno sociální zázemí v 1. NP, rekonstrukce topné soustavy instalací nového zdroje vytápění (2003) a byla započata nástavba podkroví. V rámci nástavby byla kompletně vyměněna střecha, instalovány vikýře na obou průčelích, nová střešní krytina. Byl vymezen vnitřní prostor tohoto podlaží, a v roce 2003 byla provedena výměna oken za plastová a uliční průčelí bylo zatepleno a upraveno novou silikátovou škrábanou omítkou. V roce 2011 byl instalován nový ohřívač TUV formou plynového zásobníku. V podkroví zůstal nedokončen vnitřní prostor (instalace, podlahy, vnitřní omítky), což je procentuálně popsáno při ocenění v níže uvedené tabulce. Dále již dům pod běžnou údržbou. Chybí platná revize hromosvodu, elektroinstalace. Vzhledem k výměně zásadních konstrukčních prvků dlouhodobé životnosti je dům ve stabilizovaném stavu s ochranou proti nadměrnému opotřebení. Vnitřní vybavení je spíše podstandardní a vykazuje známky morálního opotřebení při zachování funkčnosti. Provedení konstrukčních prvků stavby: Základové konstrukce jsou provedeny jako základové pasy včetně izolace proti zemní vlhkosti. Konstrukční systém stavby je stěnový, obvodový plášť domu je proveden z cihelného zdiva se zateplením uličního průčelí. Nástavba provedena z cihelných bloků Porotherm tl. 30 a 45 cm, vnitřní příčky z plynosilikátového zdiva. Vnitřní stěny jsou provedeny z dutinového cihelného zdiva na tl. 150 mm. Vnější omítky provedeny 50/50 jako původní stříkaný břízolit a silikátová škrábaná omítka. Venkovní obklad kabřincem. Vnitřní omítky vápenné štukové. Stropy jsou nad technickým podlažím z betonových desek PZD do ocelových nosníků, ostatní stropy z prefabrikovaných keramických povalů PCT. V podkroví převážně nejsou provedeny. Střešní krytinou je betonová novodobá taška Bramac na laťování. Klempířské konstrukce jsou provedeny kompletně z pozinkovaného plechu. Vnitřní keramický obklad je v sociálním zázemí a v kuchyni v pracovním prostoru kuchyňské linky a u sporáku. Podlahy obytných místností jsou betonové s povlakem ve formě dřevěných vlýsek, převážně kryto kobercem. Podlahy ostatních místností mají povlaky z keramické dlažby, v technickém podlaží je částečně rovněž cementový potěr. Dveře jsou dřevěné, plné, nebo prosklené osazené do dřevěných nebo ocelových zárubní. Okna jsou po výměně plastová s termoizolačním zasklením, pouze ve 2. NP na dvorní straně jsou původní dřevěná zdvojená okna. Vytápění je ústřední kotlem na zemní plyn, radiátory převážně původní ocelové nebo litinové žebrové bez TH. Topná soustava je podpořena vnitřní krbovou vložkou. Elektroinstalace je provedena světelného i motorového el. proudu, bleskosvod je rovněž instalován. Rozvod vody je z obecního vodovodu. Kanalizace je provedena kompletním odkanalizováním zařizovacích předmětů do obecního řadu. Rovněž je provedena plynová přípojka a dům je plynofikován. Vybavení kuchyně je podstandardní, starší kuchyňská linka, plynový sporák, digestoř, dřez s přívodem vody. Zařizovací předměty ve standardním provedení, asi polovina starší, polovina po výměně, v rozsahu umývadla, sprchový kout, vana, splachovací záchody. Ostatní vybavení je ve standardu (digestoř, krb. podmítkové rozvody apod.). Pozemky a jejich příslušenství Stavební pozemek parc. č. st. 978/3, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 621, a pozemek ve funkčním celku se stavbou a stavebním pozemkem, parc. č. 560/153, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada o výměře 167 m2, vše zapsáno na LV č. 5141 pro k. ú. Podklášteří, obec Třebíč, okres Třebíč. Na pozemcích se dále nachází přístřešek pro posezení, venkovní úpravy standardního rozsahu, a sice zpevněná plocha dvorního traktu, zahradní chodník, podezdívka a oplocení, venkovní schody, zahradní jezírko, obruba a přípojky na IS. Dále je v zahradě kopaná studna s napojením na dům a na pozemku jsou trvalé porosty, které jsou zastoupeny okrasnými dřevinami. Napojení na IS Přípojka elektřiny - 220/380 V, přípojka vody – obecní i vlastní, přípojka kanalizace – obecní, plynová přípojka na zemní plyn. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Věcné břemeno bytu – zřízení věcného břemene ze dne 25.9.1991, reg. dne 7.2.1992. č.j. Z-200139/1992-710 pro Alenu Brančovou, nar. 4.6.1943 specifikované jako právo doživotního a bezplatného bydlení v domě č.p. 621 v Třebíči, kde dosud bydlí, a to výhradně užívání kuchyně, pokoje s příslušenstvím v 1. patře domu, právo spoluužívání zahrady a ostatních nebytových prostor, vše s volným příchodem a odchodem. Aktuálně Alena Brančová v domě nebydlí a kvůli jejímu zdravotnímu stavu není předpoklad, že by věcné břemeno v budoucnu využívala. Věcné břemeno dražbou nezaniká a je zohledněno v obvyklé ceně předmětu dražby. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000081 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 25. 05. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 4 380 000 Kč
Tržní cena 4 770 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.4.2022 od 15:00 do 16:00
2. termín 12.5.2022 od 15:00 do 16:00
3. termín 19.5.2022 od 15:00 do 16:00
Místo prohlídky je na adrese: Na Příkopech 621/32, 674 01 Třebíč – Podklášteří, GPS: 49.2248039N, 15.8640883E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/nasevesadu.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
4 380 000 Kč
Výtěžek dražby
4 770 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.