Dražba pohledávky ve výši 169 059,88 Kč včetně příslušenství + 2 ks registračních pokladen Casio SE S300 včetně pokladní zásuvky a klíčů

19 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor movitých věcí, a to: - Pohledávka za dlužníkem Ing. Alenu Formánkovou, nar. dne: 12.02.1985, Osmek 570, 768 21 Kvasice (dále jen „Ing. Alena Formánková“). v celkové výši 169 059,88 Kč včetně příslušenství. Jedná se o nedoplatek ceny - jednotlivých smluv o koupi zboží (krmiv pro zvířata), které bylo provedeno dlužníkem, Ing. Alenou Formánkovou, na základě objednávky zboží (ústně), byla provedena dodávka, převzetí dodávky a souhlas s cenou byl proveden podpisem první strany faktury. Pohledávky vyúčtované fakturami č. 141100179 splatná dne 15.04.2014, č. 141100223 splatná dne 04.05.2014, č. 141100235 splatná dne 12.05.2014, č. 141100247 splatná dne 20.05.2014, č. 141100262 splatná dne 27.05.2014, č. 141100281 splatná dne 04.06.2014, č. 141100322 splatná dne 17.06.2014, č. 141100331 splatná dne 24.06.2014, č. 141100363 splatná dne 24.06.2014, č. 141100381 splatná dne 15.07.2014, č. 141100439 splatná dne 04.09.2014, č. 141100642 splatná dne 21.10.2014, č. 141100717 splatná dne 18.11.2014, č. 141100761 splatná dne 11.12.2014, Usnesení Krajského soudu v Brně pod čj.: KSBR 30 INS 3773/2017-B-6 ze dne 26.06.2017. Předmětná pohledávka ve výši 169 059,88 Kč včetně příslušenství je přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod čj.: KSBR 30 INS 3773/2017, tj. insolvenční řízení vedené na majetek dlužníka Ing. Alenu Formánkovou pod č. přihlášky P3. Navrhovatel neručí za dobytnost pohledávky. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně prohlašuje, že pohledávka je nejistá a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytná. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po přechodu vlastnického práva k pohledávce provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele. Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). (dále jen „pohledávka“) - 2 ks. registračních pokladen Casio SE S300 včetně pokladní zásuvky a klíčů, stav odpovídá stáří; Všechny shora uvedené movité věci budou dále odznačovány též jako („předmět dražby“). Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Navrhovatel neodpovídá za vady registračních pokladen Casio SE S3000. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000014 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 13. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 19 000 Kč
Tržní cena 40 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 06.03.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 13.03.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: KOVA Group a.s., nám. Kinských 76/7, 150 00 Praha - Smíchov , GPS: 50.0781644N, 14.4045372E.
Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
19 000 Kč
Výtěžek dražby
40 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.