Dražba podílu id. ½ na RD 5+1 s pozemky + 100 % pozemku o výměře 2239 m2, Vohančice

3 050 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
I.    
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 vzhledem k celku na pozemcích a stavbách v katastrálním území Vohančice:
• Pozemek parc. č. st. 35 o výměře 163 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Vohančice č.p. 27, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. st. 35;
• Pozemek parc. č. 133 o výměře 69 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.ev., garáž, stavba stojí na pozemku p.č. st. 133;
• Pozemek parc. č. 30/3 o výměře 62 m2 – zahrada;
• Pozemek parc. č. 30/4 o výměře 163 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 80, pro katastrální území Vohančice, obec Vohančice, okres Brno-venkov;
a
II.    
Nemovité věci včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 30/1 o výměře 2 204 m2 – zahrada;
• Pozemek parc. č. 30/2 o výměře 35 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 527, pro katastrální území Vohančice, obec Vohančice, okres Brno-venkov;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech evidovaných na LV 80, k.ú. Vohančice:
Jedná podíl 1/2 na přízemním, zděným, částečně podsklepeným rodinným domem s částečně využitým podkrovím se sedlovou střechou, krytou pálenou taškou a s fasádní vápennou omítkou. Objekt se nachází v zastavěné, okrajové části obce Vohančice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky 30/3 a 30/4 leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 343/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Vohančice.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Zdivo zděné, stropy dřevěné trámové s rovným podhledem - betonové, vnitřní omítky vápenné, vnitřní keramické obklady (kuchyně, koupelna, WC), dveře dřevěné náplňové v ocelových zárubních, okna dřevěná kastlová, schody dřevěné. Podlahy obytných místností jsou dřevěné s textilní krytinou, v ostatních místnostech je dlažba a teraco.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubkovou kanalizaci, obecní vodovod a plynové vedení (pouze HUP). Vytápění je ústředním kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody je zajištěn elektrickým bojlerem.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1850. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizací prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. V roce 2000 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze považovat za stavbu se zanedbanou údržbou.
Na pozemku p.č. St. 133 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - garáž. Jedná se o přízemní, zděnou garáž s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na zadní část rodinného domu, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní zděná kůlna s pultovou střechou, krytou pálenou taškou. Na pozemku se nachází tyto venkovní úpravy: zpevněná asfaltová plocha a přípojky IS.

Nemovité věci evidované na LV 527, k.ú. Vohančice
Jedná se o pozemky p.č. 30/1 - zahrada a p.č. 30/2 - zahrada, v k.ú. Vohančice, obec Vohančice, okres Brno-venkov, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Vohančice. Pozemky tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 343/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Vohančice. V obci Vohančice se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.
Na pozemku p.č. 30/1 se nacházejí přízemní stavby dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou s navazujícím jednoduchým dřevěným přístřeškem, s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou a rozestavěná vedlejší stavba kovové konstrukce, tvořená pouze základy a obvodovými konstrukcemi, které jsou součástí pozemku. Dle platného územního plánu obce Vohančice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „Br - bydlení - rodinné domy“. Venkovní úpravy/příslušenství jsou tvořeny opěrnou betonovou zídkou.
Přes pozemek p.č. 30/2 není napojení pozemku p.č. 30/1 na komunikaci a sítě možné. Existuje možnost napojení přes vznikající novou výstavbu (pozemek p.č. 27/3 ve vlastnictví jiného subjektu - právnické osoby), toto však není právně ošetřeno.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zákaz zatížení
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - Ing. Pavelka Milan
• Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
• Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.


Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000030/22
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 27. 04. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 3 050 000 Kč
Tržní cena 2 540 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 12.04.2023 od 13:00 do 13:30
2. termín 20.04.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese Vohančice č.p. 27, 666 01 Vohančice, GPS: 49.3205322N, 16.3937028E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/hakomuveca.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 050 000 Kč
Výtěžek dražby
2 540 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.