Dražba podílu 1/6 bytu 3+1 82 m2, chaty s pozemky Rychnov nad Kněžnou

289 200 Kč
Nejnižší podání

Označení předmětu dražby:
Soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí):
A) Spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovité věci včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
•  jednotka č. 983/3 vymezená v budově: Rychnov nad Kněžnou, č.p. 983 – rodinný dům, která je součástí pozemku parc. č. 1738. Součástí jednotky je byt a podíl o velikosti 818/5133 na pozemku parc. č. 1738. Jednotka je vymezená podle zákona č. 89/2012               Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou na LV č. 5871 pro katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou;
B) Spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
 • Stavba bez čp/če, jiná stavba na parcele 2572/100;
• Pozemek parc. č. 2572/99 o výměře 195 m2 – zahrada – ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
• Pozemek parc. č. 2572/100 o výměře 10 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 2484, pro katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou;
C) Spoluvlastnický podíl 1/624 na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemku parc. č. 2570/1 o výměře 1 897 m2 – trvalý travní porost - ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
• Pozemku parc. č. 2570/2 o výměře 703 m2 – trvalý travní porost - ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
• Pozemku parc. č. 2572/1 o výměře 2 984 m2 – trvalý travní porost - ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
• Pozemku parc. č. 2572/2 o výměře 66 m2 – trvalý travní porost - ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
• Pozemku parc. č. 2572/57 o výměře 118 m2 – trvalý travní porost - ochr. pásmo; nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 4173, pro katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
A)
Bytový dům č.p. 983, a tím i bytová jednotka č. 983/3 se nachází v ulici Jiráskova, v severozápadní části města Rychnov nad Kněžnou, v zástavbě bytových a rodinných domů. Parkování je možné v omezené míře na ulici před domem či na nedalekém parkovišti. Dům s 1 PP a 3 NP je zděné konstrukce se základy z betonových pasů a izolací proti zemní vlhttps://www.drazby.cz/cenik-sluzebhkosti, břizolitovou omítkou a valbovou střechou s krytinou z betonových tašek, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna plastová, vstupní dveře jsou plastové prosklené. Postaven byl dle sdělení v roce 1937 a je průběžně udržován. Před 20 lety byla vyměněna střešní krytina a dešťové svody, v roce 2021 byla instalována plastová okna, jinak je v původním stavu. Stavebně technický stav bytového domu se jeví jako dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě, je napojen na rozvody vody, kanalizace a elektra. Dle Územního plánu města se dům nachází ve funkčním využití ploch BH – bydlení v bytových domech.
Bytová jednotka č. 983/3 o velikosti 3+1 (3 pokoje, kuchyně, spíž, koupelna, WC a chodba) je umístěna ve 2.NP s celkovou podlahovou plochou 81,80 m2. K jednotce náleží 2 balkony a výlučné užívání prostor umístěných v 1.PP s označením S3 a prostor v podkroví s označením P3. Vnitřní dveře jsou původní dýhované v ocelových zárubních, omítky hladké, jádro zděné. Na podlahách v obytných pokojích jsou parkety kryté kobercem, v kuchyni je PVC, v koupelně a na WC je položena keramická dlažba a obklady. Bytová jednotka je vytápěna lokálně akumulačními kamny, pro ohřev TUV je instalován el. bojler. V kuchyni je částečná kuchyňská linka s elektrickým sporákem a malým nefunkčním umyvadlem, bez přítoku vody.  Koupelna je zařízena sprchovým koutem a umyvadlem.
Byt je připojen na vodovod, kanalizaci a elektro. Před 20 lety byla provedena rekonstrukce koupelny a WC, před 10 lety byl instalován nový sprchový box a elektrický bojler. Jinak je bytová jednotka v původním stavu bez modernizace s prováděnou běžnou údržbou.
B) a C)
Zahrádkářská chatka s pozemky parc.č. 2572/99 a parc.č. 2572/100 a pozemky parc.č. 2570/1, parc.č. 2570/2, parc.č. 2572/1, parc.č. 2572/2, parc.č. 2572/57 se nachází v zahrádkářské kolonii v ulici Na Láni, na západním okraji města Rychnov nad Kněžnou. Pozemky parc.č. 2572/99 a parc.č. 2572/100 s chatkou jsou využívány k rekreaci - zahradničení. Ostatní pozemky tvoří přístupové komunikace v celé zahrádkářské kolonii a jsou porostlé trávou. Dle Územního plánu města Rychnov nad Kněžnou se zahrádkářská chatka s pozemky nachází ve funkčním využití ploch RZ – rekreace - zahrádkářské osady.
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený objekt chatky bez čp/če včetně pozemků parc.č. 2572/99 a parc.č. 2572/100. Chatka je vystavěna z dřevěných bedniček na náboje a má 1 NP. Jedná se o dřevostavbu o rozměrech 3,00 x 3,40 metry. Stěny jsou dřevěné, krov dřevěný, střecha sedlová se střešní krytinou z osinkocementových vlnitých desek.  Zdvojené okno, dveře i podlaha jsou dřevěné, bez vytápění. Do objektu je zavedeno elektro. Na pozemku je vyveden vodovod s užitkovou vodou. Příslušenství tvoří skleník, ovocné stromy a okrasné a ovocné keře. Stavebně technický stav je dobrý s prováděnou údržbou.
Město Rychnov nad Kněžnou s výbornou občanskou vybaveností a dopravní dostupností (MHD – zastávka autobusu u domu, vlaková i autobusová doprava) leží v Orlické tabuli na řece Kněžné v severovýchodních Čechách. Nacházejí se zde mateřské, základní a střední školy, dostupná lékařská péče vč. nemocnice, kulturní a sportovní zařízení.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Na pozemcích 2572/99 a 2572/100, kú Rychnov nad Kněžnou, vázne překupní právo pro Českou republiku, identifikační číslo (IČO): 00000001-001, vykonává: Pozemkový fond České republiky, sídlo Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 45797072.       Předkupní právo vzniklo na základě Ohlášení o vzniku práva na předkupní právo ve prospěch podle zákona č. 95/1999 Sb. 1314/2003 ze dne 13.03.2003, číslo jednací řízení Z-1577/2003-607.
• Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 29.4.2024 Státní pozemkový úřad nevyužije předkupního práva zapsaného u pozemků parc. č. 2572/99 a 2572/100 vedených na LV 2484, kú Rychnov nad Kněžnou
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000055/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 18. 06. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 289 200 Kč
Tržní cena 433 800 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 05.06.2024 od 14:00 do 15:00
2. termín 10.06.2024 od 10:00 do 11:00
Sraz pro prohlídky je na adrese: Jiráskova 983, 51601 Rychnov nad Kněžnou, GPS: 50.1693856N, 16.2687908E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/raradomubo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
289 200 Kč
Nejnižší podání
433 800 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.