Dražba plošinového návěsu SCHWARZMÜLLER SPA3/E

26 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁVĚS NÁKLADNÍ PLOŠINOVÝ, značky: SCHWARZMÜLLER, obchodní označení: SPA3/E, typ: S01, kategorie vozidla: O4, RZ: 1E0 9499, datum 1. registrace vozidla: 2.8.2003, VIN: VAVSAP3383H187362, počet náprav - z toho hnaných: 3-0, spojovací zařízení: TŘÍDA H50-X, STK platná do: 31.8.2019; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Technické parametry návěsu SCHWARZMÜLLER SPA3/E: Celková délka: 13 800 mm Celková šířka: 2 550 mm Provozní hmotnost: 6 820 kg Povolená hmotnost: 38 000 kg / 35 000 KG Rozměry ložné plochy: d: 13 500 mm š: 2 480 mm Nutnost celkové kontroly a opravy zejména el instalace, Koroze odpovídající stáří návěsu, dřevěná plošina částečně ztrouchnivělá, stav odpovídá stáří a zhoršené údržbě. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1960/019/21. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000012 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 07. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 26 400 Kč
Tržní cena 39 600 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.7.2021 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: IQ CONSTRUCT, Rychnovek 77, 552 25 Rychnovek GPS: 50.3588328N, 15.9673681E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/cezalalota.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
26 400 Kč
Výtěžek dražby
39 600 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.