Dražba id 1/2 RD 5+2 s pozemkem 840 m2, Velké Pavlovice - Vrbice - 2/2 domu se draží 29.11.2017 na www.exdrazby.cz

688 000 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ na nemovitých věcech, a to: • pozemek parc. č. st. 456 o výměře 323 m2 – zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Vrbice, č.p. 3 – bydlení; stavba stojí na pozemku p.č.: st. 456; • pozemek parc. č. 1271/3 o výměře 517 m2 – orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, vše zapsáno na LV č. 85 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Vrbice, kat. území Vrbice u Velkých Pavlovic, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Stavební pozemek sestávající ze dvou parcel v jednom funkčním celku ( p.č. st. 456 a p.č. 1271/3) o celkové výměře 840 m2. Pozemek je úzkého protáhlého tvaru mírně svažitý k JZ. V místě je možnost napojení na všechny IS v obci, přístup je z veřejné zpevněné komunikace. Na p.č. st. 456 stojí stavba č.p. 3, která je její součástí. Jedná se o samostatně stojící zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a podsklepením. Dům byl postaven cca před 35 roky a je běžně udržován. Stavba obsahuje 2 bytové jednotky v I.NP 3+1 a v patře 2+1. Dům má sedlovou střechu s polovalbou s pálenou taškovou krytinou, nad vchodem a verandou ve které je kuchyň v I.NP jsou střechy ploché s malým sklonem. Dům je zděný s brizolitovou omítkou, stropy jsou rovné omítnuté pravděpodobně keramické. Dům má původní dřevěné dveře a dřevěná okna. Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné parketové, v ostatních místnostech v NP jsou podlahy s PVC nebo keramickou dlažbou, ve sklepech je beton. V každém NP je samostatná koupelna s vanou a umyvadlem a samostatné WC. Vytápění domu je ústřední s kotlem na tuhá paliva, TUV je zajišťována z bojleru. Dům je plně obyvatelný s mírně zanedbanou údržbou. Dům je napojen na veřejný vodovod. Součástí nemovitostí jsou dvorní zděné stavby obsahující sklady, letní kuchyň, chlévy a přípravnu krmiva, zpevněné betonové plochy, ploty, bránu, ohradní zeď, přípojky sítí, jímku, pergolu a trvalý porost - 9 řad vinné révy, toto příslušenství není samostatně oceněno, ale jeho hodnota je zohledněna v ceně obvyklé nemovitostí. Druhá ideální polovina předmětných nemovitostí bude provedena exekucí prodejem nemovitosti Ex. úřadem Pelhřimov, IČO: 71002294, dne 29.11.2017 od 10.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz. Výše nejnižšího podání: 435.000 Kč. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • zástavní práva smluvní, zástavní práva exekutorská k id ½, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti k id ½, zahájení exekuce, rozhodnutí o úpadku, podán návrh na nařízení výkonu rozh. prodejem nemovitosti k id ½ • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000079 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 29. 11. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 688 000 Kč
Tržní cena 860 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.10.2017 od 10:00 do 10:30
2. termín 18.11.2017 od 10:00 do 10:30
3. termín 28.11.2017 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Vrbice 3, 691 09 Vrbice, GPS: 48.9111294N, 16.9008758E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
688 000 Kč
Výtěžek dražby
860 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.