Dražba dr. bytu 3+1 s výhledem, Praha 4, Pankrác

3 850 000 Kč
Výtěžek dražby
• družstevní podíl v bytovém družstvu: Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346, se sídlem Praha 4, Krč, Vikova 1144/11, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 3767, který představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v Bytovém družstvu, včetně převodu nájmu Bytu, tj. práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu č. 15, o velikosti 3+1 (skládajícího se ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, koupelny a WC, komory a sklepa), nacházejícího se v 6. NP, domu č.p. 1144 na adrese Praha 4, Krč, Vikova 1144/11, který je majetkem výše uvedeného Bytového družstva.K předmětnému družstevnímu podílu náleží anuita ve výši 0 Kč. Celková výměra bytové jednoty činí 67,8 m2. • Bytová jednotka je po částečné rekonstrukci, zděné bytové jádro, koupelna s vanovým boxem, plastová okna, sádrokartonové podhledy v chodbě, kuchyňská linka původní, nová plastová okna. Podlahy místností jsou pokryty koberci a PVC, vytápění jednotky je ústřední dálkové. Dům je kompletně revitalizovaný. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Na základě bodu 3.1.1. stanov družstva Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346, může být členem pouze fyzická osoba. Též se vylučuje možnost spoluvlastnictví družstevního podílu. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Předmět dražby přechází na vydražitele v souladu s § 30 zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění, § 602 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a čl. 5.2. stanov bytového družstva: Vikova 11 – bytové družstvo, IČO: 25623346.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000095 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 3 850 000 Kč
Tržní cena 3 750 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 200 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 01.03.2018 od 14:30 do 15:00
2. termín 13.03.2018 od 14:30 do 15:00
3. termín 20.03.2018 od 14:30 do 15:00
Místo prohlídky je na adrese: Vikova 1144/11, 140 00 Praha 4 Krč. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 850 000 Kč
Výtěžek dražby
3 750 000 Kč
Tržní cena
200 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.