Dražba bytu 3+1/L 76 m2 v Praze 8, Bohnicích

1 333 400 Kč
Výtěžek dražby
• jednotka č. 781/147 - byt v budově č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na společných částech domu č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice; • spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na pozemcích, a to parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 1084, 1623 a 617 pro katastrální území Bohnice, obec Praha, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jednotka č. 781/147 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemku má dispozice 3 + 1 a nachází se v 6.NP. Panelový dům postaven asi kolem roku 1980. Přestože prohlídka nemovitosti byla s více jak tří týdenním předstihem písemně oznámena, nebyl znalec, ani svolavatel schůzky, tj. zástupce dražebníka KOVA Group a.s. pan Jan Dvořák do bytu vpuštěni. Na zvonění na zvonek u vchodu, ani u bytu nikdo nereagoval. Nikdo nereagoval ani na bouchání na dveře bytu. Proto je popis vypracovaný na základě prohlídky zvenčí. Jména na zvoncích u vchodu i u bytu stále jsou napsána, a proto lze usuzovat, že byt je majiteli stále obýván. Stav budovy odpovídá stáří. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 4018-12/19. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, Zástavní právo smluvní, Dražební vyhláška, Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce - Mejzrová Taťana, Nařízení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič, Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Mejzrová Taťana, Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Mejzrová Taťana, Zahájení exekuce - Mejzrová Taťana, Zahájení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000001 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 11. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 1 333 400 Kč
Tržní cena 2 000 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 150 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19.3.2019 od 9:00 do 9:30
2. termín 09.4.2019 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Lindavská 781/9, 181 00 Praha 8.
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 333 400 Kč
Výtěžek dražby
2 000 000 Kč
Tržní cena
150 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.