Dražba bytu 3+1/L 76 m2 v Praze 8, Bohnicích

4 020 000 Kč
Výtěžek dražby
• jednotka č. 781/147 - byt v budově č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na společných částech domu č.p. 781, 782, 783, 784, 785 - bytový dům, na pozemcích parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67, část obce Bohnice; • spoluvlastnický podíl o velikosti 76/8717 na pozemcích, a to parc. č. 600/63, 600/64, 600/65, 600/66, 600/67; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 1084, 1623 a 617 pro katastrální území Bohnice, obec Praha. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jednotka č. 781/147 včetně příslušných podílů na společných částech domu a pozemku má dispozice 3 + 1 a nachází se v 6.NP v krajní sekci č.p. 781 řadového bytového domu č. p. 781, 782, 783, 784 a 785. Panelový dům postaven asi kolem roku 1980. Bytový dům má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. Dům má plochou střechu, fasáda je zateplena, okna jsou plastová. V domě je výtah. Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 s dispozičním řešením: kuchyně, pokoj, pokoj, pokoj, předsíň, koupelna, WC, lodžie, sklep umístěný v 1.PP. Vzhledem k tomu, že nebyl vlastníky bytové jednotky umožněn přístup, nebylo možné zdokumentovat stav a vybavení této jednotky. Bytová jednotka má ústřední dálkové vytápění a ohřev TUV. Lodžie je zasklená. Stav a provedení bytového jádra nebylo možné zjistit. V současné době je bytová jednotky obývána. Dále je předmětem dražby spoluvlastnický podíl ve výši 76/8717 na pozemcích par.č.600/63 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/64 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/65 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/66 o celkové výměře 298 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.600/67 o celkové výměře 301 m2, vedeného v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o pozemky zcela zastavěné bytovými domy č.p.781, 782, 783, 784 a 785. Pozemky lez napojit na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Územním plánem je pozemek zařazen do území OB – čistě obytného. Pozemky jsou zařazeny do cenové mapy stavebních pozemků hlavního města Praha, CMP 2019, mapový list 23, skupina 10047. Pozemky se nenacházejí v záplavovém území. V současné době vlastník bytové jednotky nespolupracuje a neumožnil opakovaně prohlídku bytové jednotky. Dále se na adrese bytové jednotky nachází sídlo firmy CARDI, spol. s r. o. IČO: 442 65 638. Lze předpokládat, že vyklizení bytové jednotky se bude nutné domáhat soudní cestou. Tato skutečnost je finančně a časově náročná a byla zohledněna v ocenění předmětu dražby. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1754-2020. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo smluvní • Dražební vyhláška • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Nařízení exekuce - Mejzrová Taťana • Nařízení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - Mejzrová Taťana • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Mejzrová Taťana • Zahájení exekuce - Mejzrová Taťana • Zahájení exekuce - Šustrov Gennadij Nikolajevič • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 74512719. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000127 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 03. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 4 020 000 Kč
Tržní cena 3 928 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.3.2020 od 9:00 do 9:30
2. termín 31.3.2020 od 8:30 do 9:00
Místo prohlídky je na adrese: Lindavská 781/9, 181 00 Praha 8, GPS: 50.1293700N, 14.4335389E, mapy: https://mapy.cz/s/daralazoje.
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
4 020 000 Kč
Výtěžek dražby
3 928 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.