Dražba bytu 3+1 92,5 m2 v Žatci

2 110 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 1691/5 - byt v budově č.p. 1690, 1691, 1692, LV 5813 - bytový dům, na pozemku parc. č. St. 1845, LV 5813, část obce Žatec, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 925/25794 na společných částech domu č.p. 1690, 1691, 1692 na pozemku parc. č. St. 1845, část obce Žatec; • spoluvlastnický podíl o velikosti 925/25794 na pozemku, a to pozemku parc. č. St. 1845 o výměře 1 736 m2; zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 5834 pro katastrální území Žatec, obec Žatec, okres Louny; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Předmětem dražby je bytová jednotka č. 1691/5 o celkové podlahové ploše vč. příslušenství 92,5 m2, která se nachází ve 2.NP bytového domu č.p. 1691 v ulici Dukelská, Žatec, a to včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 1690, č.p. 1691 a č.p. 1692 na pozemku parc. č. st. 1845 a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 1845. Bytová jednotka č. 1691/5 je byt o velikosti 3+1 umístěný ve 2.NP s celkovou plochou s příslušenstvím je 92,5 m2 a dispozicemi: chodba, 3x pokoj, kuchyně, koupelna, komora, spíž, WC, 2x balkon. K bytu patří sklepní kóje v 1.PP. Základy bytového domu jsou betonové, svislé konstrukce zděné, střecha valbová, střešní krytina pálené tašky. Vnější fasáda zateplená s barevným nátěrem, vnitřní omítky hladké štukové, okna plastová, dveře dřevné původní plné či prosklené v dřevných zárubních. Podlahy v pokojích původní parkety, v chodbě a v kuchyni PVC a v koupelně keramická dlažba. Vytápění je ústřední dálkové, ohřev TUV rovněž ústřední. Stáří domu nebylo sděleno, dle odhadu znalce je stáří cca 40 roků. Před 8 lety byla položena nová dlažba v koupelně a nová kuchyňská linka. Stavebně technický stav bytu dobrý až mírně zhoršený, podlahy a dveře původní, byt s běžnou údržbou. Mírně poškozená omítka v koupelně po zatečení. K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 925/25794 na společných částech budovy a pozemku. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn. Dle zjištění při místním šetření byla v roce 2013 provedena revitalizace bytového domu, kdy bylo provedeno zateplení fasády, nová střešní krytina, plastová okna, stoupačky atd. Stavebně technický stav objektu je dobrý, odpovídá stáří, rekonstrukci a prováděné údržbě. Bytový dům je podsklepený a má 5 NP a nachází se v jižní části města Žatec. Přístup a příjezd je z místní veřejné ulice Dukelská ve vlastnictví města Žatec. V okolí se nachází další bytové a rodinné domy. Parkování je možné v ulici před domem. Dle územního plánu města Žatec se oceňované nemovitosti nachází ve stabilizovaném území s funkčním využitím BK - bydlení kolektivní. Město Žatec se nachází 28,2 km západně od města Louny. Do katastru obce patří Bezděkov, Milčeves, Radíčeves, Trnovany, Velichov, Záhoří. Ve městě je nemocnice, gymnázium, 2 obchodní akademie, dvě odborná učiliště, 4 základní školy, mateřské školy a zvláštní škola, poštovní úřad a peněžní ústav a 2 nádraží. Dále pak divadlo s digitálním kinem, letní kino. Bezpečnost zajišťuje Hasičský záchranný sbor, městská policie i Policie ČR, ve městě sídlí vojenská posádka. Dále jsou v obci koupaliště, bazén, tělocvičny, hřiště a stadiony. Dopravní obslužnost je zajištěna vlaky a autobusy. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Zahájení exekuce - Ševčíková Kateřina • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000012 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 10. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 110 000 Kč
Tržní cena 1 740 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 80 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 14.10.2020 od 16:00 do 16:30
2. termín 21.10.2020 od 16:00 do 16:30
Místo prohlídky je na adrese: Dukelská 1691, 438 01 Žatec, GPS: 50.3204572N, 13.5527703E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jokulubuke
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 110 000 Kč
Výtěžek dražby
1 740 000 Kč
Tržní cena
80 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.