Dražba bytu 2+kk 63 m2 v centru Chebu

400 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí): • jednotka č. 616/2 – byt v budově č.p. 616 – bytový dům na pozemku st.parc.č. 1480, část obce Cheb, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se spoluvlastnickým podílem ve výši 6380/60040 na společných částech budovy č.p. 616 na pozemku st.parc.č. 1480 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 6380/60040 na pozemku st.parc.č. 1480 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 12457 (byt) a 4758 (dům a pozemek) pro katastrální území Cheb, obec Cheb, okres Cheb.(dále jen „nemovitost“ a „předmět dražby“). Popis předmětu dražby: Celkový popis: Jedná se o zděnou budovu umístěnou v řadové zástavbě bytových domů. Má 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží včetně podkroví se sedlovou střechou a s velkým vikýřem. Dům má celkem 9 bytových jednotek. Bytová jednotka č. 616/2 o velikosti 2+kk o celkové podlahové ploše 63,90 m2, je umístěna ve 1. nadzemním podlaží. Popis budovy: Půdorysný tvar: obdélníkový, Základy: betonové s izolací proti zemní vlhkosti nefunkční nebo bez izolací, Nosná konstrukce: zděná z cihel, Vnější povrchy obvodových stěn: štukové dvouvrstvé omítky, Střecha: Sedlová, Krov: dřevěný vázaný, Střešní krytina: tašková Bramac, Oplechování: žlaby, svody, oplechování komínů, převážně z měděného plechu, Bleskosvod: je proveden, Schody: kamenné žulové stupně Napojení přípojky: vodovodní, kanalizační, plynovodní, elektro Popis a stav jednotky 616/2: Dispoziční řešení: Jednotka je celkově byt vel. 2+kk a celkové podlahové ploše 63,90 m2. Z předsíně je přístupné WC, pokoj s kuch. koutem, ze kterého je přístupná koupelna a obývací pokoj. Výčet místností: předsíň, WC, pokoj s kuch. koutem, koupelna, obývací pokoj, sklep v 1.PP. Obvodové zdivo: cihelné tl. 50 cm včetně omítky Vnitřní úprava stěn: vápenná štuková omítka Vnitřní obklady: koupelna, kuchyně Stropy: rovné s omítkou Podlahy místností: vlýsky, keramická dlažba, PVC Okna: plastová s izolačním dvojsklem Dveře: dřevěné hladké do ocel zárubně Vytápění: plynová kamna Gamat El. Instalace: 220 V, jističe Rozvod vody: studené, teplé Zdroj teplé vody: el. Bojler Rozvod plynu: je proveden Kanalizace: je provedena Vnitřní vybavení: umyvadlo, vana Vybavení kuchyně: plynový sporák, kuchyňská linka Záchod: kombi Ostatní vybavení: rozvod slaboproudu Stav předmětu dražby: Stáří budovy je 105 roků (letopočet na domě 1910). Prvky dlouhodobé životnosti jsou původní, prvky krátkodobé životnosti byly částečně vyměněny v rámci modernizace budovy v roce 1998, kdy byla provedena nová střešní krytina s vyzděním nových komínových nadstřešních těles, včetně klempířských prvků. Budova je v poměrně dobrém staveb n ě technickém stavu. V roce 1997 byla provedena částečná modernizace bytu (okna, koupelna, kuchyně) byla provedena cca a předmět dražby je v průměrném až zhoršeném stavebně technickém stavu. Údržba předmětu dražby je zhoršená. Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení: a) Zástavní právo smluvní, pro pohledávky ve výši 1 060 000 Kč s příslušenstvím pro Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631, váznoucí na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2007. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-7020/2007-402 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky. Ze dne 11.10.2012. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16493/2012-402; b) Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 045 228,67 Kč s příslušenstvím zřízené ve prospěch Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631 váznoucí na Nemovitostech na základě Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-27 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-12065/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121EX-6871/2013-27 ze dne 12.12.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16936/2013-402; c) Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň zapsané na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Plzeň-sever 121 EX-6871/2013-18 ze dne 15.08.2013; uloženo na prac. Plzeň-sever pod čj Z-8028/2013-407; d) Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-26 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-12064/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-35 ze dne 08.10.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-14402/2013-402. e) Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 4., ale skutečnost, že na vlastníka předmětu dražby byl prohlášen konkurs na základě usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 54 INS 36267/2013–B-9 ze dne 14. října 2014 nebyla v katastru nemovitostí doposud vyznačena. f) Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon). Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) a 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000010 / 15
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 23. 10. 2015  9:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 400 000 Kč
Tržní cena 570 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín dne 08.10.2015 od 14:00 do 14:30 hod.
2. termín dne 15.10.2015 od 14:00 do 14:30 hod.
3. termín dne 21.10.2015 od 14:00 do 14:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: Cheb, Komenského 616/24, PSČ: 350 02. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
400 000 Kč
Výtěžek dražby
570 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.