Dražba bytu 2+kk 53 m2 v centru Chebu

495 000 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí): • jednotka č. 381/6 – byt v budově č.p. 381 – bytový dům na pozemku st.parc.č. 345/1, část obce Cheb, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4936/59722 na společných částech budovy č.p. 381 na pozemku st.parc.č. 345/1 a se spoluvlastnickým podílem ve výši 4936/59722 na pozemku st.parc.č. 345/1 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV č. 10 506 (byt) a 9 368 (dům a pozemek) pro katastrální území Cheb, obec Cheb, okres Cheb. dále jen „nemovitost“ a „předmět dražby“). Popis předmětu dražby: Bytová jednotka 381/6 je dispozičně řešena jako 2+1 o celkové podlahové ploše 53,33 m2 a je umístěna ve 2. nadzemním podlaží. Parkování je možné na veřejné komunikaci v Jakubské ulici. Výčet místností: dva pokoje, kuchyně, předsíň, koupelna, WC, sklep v 1.PP. Popis budovy: Vstup do domu je ze zadní strany domu z nádvoří. Dům je zděná budova, která má 1. podzemí podlaží a 4. nadzemní podlaží včetně podkroví. Dům má celkem 12 bytových jednotek a 1 nebytovou jednotku. Stav předmětu dražby: Stáří budovy je cca 52 roků, byla převážně nově postavena jako srovnatelná vzhledová kopie původní stavby v historickém jádru města v blízkosti náměstí a nedaleko chebského hradu. Modernizace bytu byla provedena cca v roce 1997 a byt je v dobrém stavebně technickém stavu. V roce 2007 byla provedena nová střešní krytina, fasádní omítky, štítová zeď byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem se zatíranou omítkou, izolace spodní části domu s okap. chodníkem. Dům v dobrém technickém stavu. Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení: a)Zástavní právo exekutorské pro pohledávku ve výši 1 045 228,67 Kč s příslušenstvím zřízené ve prospěch Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631 váznoucí na Nemovitostech na základě Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-23 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-12065/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121EX-6871/2013-45 ze dne 12.12.2013. zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16936/2013-402; b)Zástavní právo smluvní, pro pohledávky ve výši 1 060 000 Kč s příslušenstvím pro Sdružení pro hydroenergetiku s.r.o., se sídlem Praha, Vinohrady, Lužická 1538/10, IČO: 26499631, váznoucí na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 20.12.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2007. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: V-7021/2007-402 a Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky. Ze dne 11.10.2012. Zapsané do katastru nemovitostí pod čj.: Z-16493/2012-402; c)Věcné břemeno (podle listiny) vybudování rozvodů tepla, vstupu za účelem kontroly, údržby a oprav, oprávnění pro TERA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 350 02 Cheb, IČO: 63507871, zřízené na Základě Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 14.08.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.08.2001, zapsané do katastru Nemovitostí pod čj.: V-2283/2001-402; d)Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň zapsané na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Plzeň-sever 121 EX-6871/2013-18 ze dne 15.08.2013; uloženo na prac. Plzeň-sever pod čj Z-8028/2013-407; e)Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-22 ze dne 16.08.2013. Právní moc ke dni 22.08.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-12064/2013-402 a Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová 121 EX-6871/2013-33 ze dne 08.10.2013. Zapsaném do katastru Nemovitostí pod č.j.: Z-14402/2013-402. f)Předmět dražby byl zapsán do majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 8., ale skutečnost, že na vlastníka předmětu dražby byl prohlášen konkurs na základě usnesením Krajského soudu v Plzni č.j.: KSPL 54 INS 36267/2013–B-9 ze dne 14. října 2014 nebyla v katastru nemovitostí doposud vyznačena. g) Dle tvrzení vlastníka předmětu dražby, Jiřiny Bouškové je předmět dražby přenechán do užívání její matce, se kterou má uzavřenou smlouvu, která jí dle jejího tvrzení opravňuje předmět dražby doživotně užívat. Předmětná smlouva však přes opakované výzvy nebyla Jiřinou Bouškovou doložena. g)Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon). Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) a 299 odst. 2) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000012 / 15
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 2. 11. 2015  9:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 495 000 Kč
Tržní cena 575 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín dne 08.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod.
2. termín dne 15.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod.
3. termín dne 21.10.2015 od 16:00 do 16:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází na adrese: Cheb, Jakubská 381/3, PSČ: 350 02. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
495 000 Kč
Výtěžek dražby
575 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.