Dražba bytu 2+kk 40 m2, Most, ul. Višňová

402 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 1367/27 - byt v budově č.p. 1366, 1367, 1368, 1369 - bytový dům, na pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306, část obce Most, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 398/54938 na společných částech domu č.p. 1366, 1367, 1368, 1369, na pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306, část obce Most; • spoluvlastnický podíl o velikosti id. 398/54938 na pozemku, a to pozemku parc. č. 6303, 6304, 6305, 6306; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 13166 a 5257 pro katastrální území Most II., obec Most, okres Most, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka se nachází ve 2.NP a má dispozici 2+kk o výměře 39,80 m2, která se nachází ve 2. NP řadového panelového domu v č.p. 1367. Dům má jedno podzemní podlaží a osm nadzemních podlaží. V podzemním podlaží jsou technické místnosti, v nadzemních podlažích jsou bytové jednotky. Objekt tvoří spoluvlastnictví s domy č.p. 1366, 1368, 1369. Objekt má plochou střechu, je napojen na elektrickou energii, veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci a zemní plyn. V objektu je výtah. Dům je v dobrém technickém stavu, má provedenou zateplenou fasádu a vyměněná okna. V okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost. Nejsou zde známy negativní vlivy okolí. Dům se nachází na sídlišti Skřivánčí vrch. Stáří domu je 30 - 40 let. V domě je výtah. Bytová jednotka má dispozici 2+kk s tímto řešením: chodba, pokoj, pokoj s kuchyňským koutem, WC, koupelna, komora vedle bytu. Bytová jednotka má vnitřní omítky štukové, umakartové jádro, na podlahách je PVC. Okna jsou plastová, vnitřní dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní, dveřní křídla do pokojů chybí. Vytápění a ohřev TUV je centrální, plyn je do bytové jednotky přiveden a je využíván na vaření. Kuchyňská linka chybí. Byt je ve špatném technickém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Šíma Ervín • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – Šímová Svatava • Zahájení exekuce – Šíma Ervín • Zahájení exekuce – Šímová Svatava • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona – Šíma Ervín • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona – Šímová Svatava • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Šíma Ervín • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) – Šímová Svatava Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000091 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 11. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 402 000 Kč
Tržní cena 270 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 20 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 23.10.2019 od 9:00 do 9:30
2. termín 30.10.2019 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Višňová 1367, 434 01 Most, GPS: 50.4930050N, 13.6531825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/mahotahohu
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
402 000 Kč
Výtěžek dražby
270 000 Kč
Tržní cena
20 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.