Dražba bytu 2+1, v obci Podbořany, okres Louny

330 000 Kč
Výtěžek dražby
• č. jednotky 693/1 – byt, v budově č.p. 693 – bytový dům, na pozemku parc. č. 549; • spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 na společných částech domu, a to domu č.p. 693 - byt. dům na pozemku parc. č. 549; • spoluvlastnický podíl o velikosti 852/10000 na pozemku, a to na pozemku parc. č. 549 o výměře 199 m2 –zastavěná plocha a nádvoří – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV č. 1571 (byt) a č. 1339 (dům a pozemek) pro katastrální území Podbořany, obec Podbořany, okres Louny, (dále jen „předmět dražby“ a „nemovitosti“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Byt 2+1 skládající se z: chodby, WC, koupelny, pokoje a kuchyně, nacházející se v 1. NP, na pravé straně, pohled z ulice Alšova, byt č. 693/1. Podlahy jsou betonové, stropy rovné, ocelové zárubně včetně dřevěných dveří, okna plastová, radiátory plechové. Znalci nebyl umožněn vstup do bytu. Dům je zděný se čtyřmi nadzemními podlažími, suterén. Sedlová střecha, schodiště terasové, Dům je napojen na inženýrské sítě: veřejný vodovod, elektroinstalaci, plyn, dálkové vytápění s teplou vodou a kanalizací. V r. 2013 bylo provedeno zateplení fasády tl. 14 cm polystyrenem, jsou zde plastová okna včetně sklepních, vchodových dveří, nová střecha a klempířské prvky v pozink. plechu. Omezení váznoucí na předmětu dražby: Věcné břemeno užívání – bezúplatné ve prospěch Petra Nachtigala, nar. 19.2.1982 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná NZ 43/2015 ze dne 27.07.2015 v katastru nemovitostí zapsané pod V-2794/2015-533; Citované věcné břemeno je definování v NZ 43/2015 ze dne 27.7.2015 následovně: Se souhlasem kupujícího se pro Petra Nachtigala zřizuje právo doživotního, bezplatného a nezkráceného užívání, resp. Spoluužívání veškerých převáděných nemovitostí, tj. bytové jednotky č. 693/1 v budově č.p. 693 stojící na stpč. 549 v Podbořanech a podílem o velikosti 852/10000 na stpč. 549 v Podbořanech, s právem užívání veškerého příslušenství těchto nemovitostí, s právem volného přístupu a odstupu ke všem vyhrazeným místům a místnostem, jakož i právem přijímat návštěvy příbuzných a přátel, a to v jakoukoliv dobu, toto právo se pro oprávněného Petra Nachtigala zřizuje bezúplatně a bude váznout na uvedených nemovitostech jako věcné břemeno – služebnosti ve smyslu ust. § 1257 občanského zákoníku. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000100 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 19. 07. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 330 000 Kč
Tržní cena 350 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 10 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 10.07.2018 od 15:00 do 15:30
2. termín 18.07.2018 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Alšova 693, 441 01 Podbořany, GPS: 50.2243150N, 13.4119508E. https://mapy.cz/s/2I0E6
Více informací na tel 257 22 33 22.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
330 000 Kč
Výtěžek dražby
350 000 Kč
Tržní cena
10 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.