Dražba bytu 2+1 s výhledem, Kladno - Švermov

920 000 Kč
Výtěžek dražby
• jednotka č. 778/4 – byt v budově č.p. 778 – bytový dům na pozemku parc. č. 1707 o výměře 127 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, část obce Švermov, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, • se spoluvlastnickým podílem ve výši 492/1968 na společných částech budovy č.p. 778, část obce Švermov na pozemku parc. č. 1707 • a se spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 1707 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno a na LV č. 2279 (jednotka) a č. 2261 (dům a pozemek) pro katastrální území Motyčín, obec Kladno, okres Kladno, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 49,20 m2. K bytové jednotce přináleží sklep v 1. PP a užívání části zděné hospodářské stavby. Společně s bytovou jednotkou je využívaná část zděné kolny, která je postavená na pozemku 1710/1 ve vlastnictví: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27252 Kladno. Přístup a příjezd k předmětným nemovitým věcem je z nezpevněné komunikace po pozemku parc. čís. 1710/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), který je ve vlastnictví: Statutární město Kladno, náměstí starosty Pavla 44, 27252 Kladno. Přístup a příjezd lze hodnotit jako bezproblémový. Bytová jednotka 778/4 v budově č.p. 778 příslušející k části obce Švermov, na poz parc. čís. 1707 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 492/1968. Bytová jednotka se nachází v 2.NP (1. patře – bez výtahu) uvedeného bytového, podsklepeného, montovaného domu (dřevostavba) celkem s 1 sekcí, 2 nadzemními podlažími a jedním podzemním. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci. Vytápění je lokální pomocí klimatizačních jednotek (2 ks), ohřev teplé vody je elektrickým boilerem. Parkovací možnosti v okolí jsou dobré. Doklad o přesném stáří bytového domu není dochovaný (stáří odhadnuté na cca 50 – 60 roků). Bytová jednotka prošla celkovou rekonstrukcí a je v dobrém technickém stavu. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • zástavní právo smluvní, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000099 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 920 000 Kč
Tržní cena 950 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 20.02.2018 od 13:00 do 13:30
2. termín 06.03.2018 od 15:30 do 16:00
3. termín 13.03.2018 od 13:00 do 13:30
Místo prohlídky je na adrese: Jar. Seiferta 778, 273 09 Kladno - Švermov. Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
920 000 Kč
Výtěžek dražby
950 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.