Dražba bytu 2+1, 71 m2 v obci Kryry, okres Louny

131 800 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl ¼ na budově č.p. 31 - bytový dům, obec Běsno, způsob využití – bydlení, na pozemku parc. č. st. 73, zapsáno na LV č. 148 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, pro obec Kryry, kat. území Běsno, okres Louny, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jedná se o stavbu pozemní, celkově podsklepenou, konstrukce zděné, střecha sedlová, bez podkroví, dvoupodlažní, samostatně stojící. S předmětem dražby je spojeno užívání bytu nacházejícího se v přízemí v pravo od vstupu do domu o výměře cca 70 m2 a dispozičním řešení: obývací pokoj, ložnice a kuchyně. Základové konstrukce beton. pasy s nedostat. isolací proti vodě a zemní vlhkosti – nosné obvod. zdivo cihelné v tl. zdiva v průměru 45 cm – stropní konstr. trámové se záklopem a betonové, střecha sedlová – krytina osink. šablony a plech – klemp. Konstrukce z pozic. plechů – bleskosvod. Omítky vnitřní hladké vápenné a štukové. Okna jsou plastová a dřevěná zdvojená. Dveře dřevěné hladké a prosklené do ocel. zárubní. Elektroinstalace (rozvody AL). Podlahy betonové, dlažby, parket. vlysy, prkenné. Rozvody vody a kanalizace ve standardu provedení. Vytápění bytů lokální. Budova byla postavena v roce 1955. Technický stav není dobrý, pravidelná údržba nebyla a není celkově dlouhodobě prováděna, objekt vyžaduje revizi a celkovou GO rozvodů elektroinstalace, nové rozvody vody a řešení oprav společných prostor, včetně odvodnění základů v 1. P.P. (nové hydroinstalace). Dále je neodkladná revize komínů a celková GO (vyvložkování nadstřešní části jsou v havarijním stavu). Stavba nemá vystaven průkaz energetické náročnosti staveb (tvz. energetický štítek). Provedené zateplení objektu je nutné opravit a ověřit zda vyhovuje zákonné normě. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Zástavní práva exekutorská, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, zahájení exekuce. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000103 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 31. 05. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 131 800 Kč
Tržní cena 197 672 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.05.2018 od 15:00 do 15:30
2. termín 29.05.2018 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Běsno 31, 43986 Kryry, GPS: 50.1782506N, 13.5101747E. https://mapy.cz/s/2yqdS
Více informací na tel 721 060 060
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
131 800 Kč
Výtěžek dražby
197 672 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.