Dražba bytu 2+1, 70 m2, s garáží, Světlá nad Sázavou

1 420 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí), a to: A) Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 25/2 - byt v budově č.p. 25 - bytový dům, LV 1883, na pozemku parc. č. St. 598, LV 1883, část obce Josefodol, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 693/2575 na společných částech domu č.p. 25 na pozemku parc. č. 598, část obce Josefodol; • parcela St. 598 o výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 2090 pro katastrální území Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod. B) • parcela St. 599/10 o výměře 24 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 2104 pro katastrální území Horní Bohušice, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: A) Bytová jednotka č. 25/2 o celkové podlahové ploše vč. příslušenství 69,3 m2, která se nachází převážně ve 2.NP bytového domu č.p. 25 v městské části Josefodol, Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, a to včetně součástí včetně spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 25 na pozemku parc. č. st. 598 a spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. st. 598. Bytová jednotka č. 25/2 je byt o velikosti 2+1 s dispozičním řešením: 1.NP- zastřešený vstup, chodba se schodištěm, komora 2.NP - chodba, 2 pokoje, kuchyně, koupelna s WC Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné, střecha sedlová. Vnější fasáda hladká běžného provedení bez zateplení, vnitřní omítky hladké štukové, okna plastová, dveře dýhované plné či prosklené. Stavebně technický stav bytu dobrý, odpovídá stáří a provedeným rekonstrukcím, s prováděnou údržbou. Dům byl dle poskytnutých informací postaven cca v roce 1955. Před 14 roky byla provedena částečná rekonstrukce jednotky, kdy byla vybudována nová koupelna vč. zařizovacích předmětů, nové rozvody v bytě, nové etážové topení vč. plynového kotle, nová plastová okna, částečně podlahy. Dále byla cca o rok později provedena rekonstrukce kuchyně vč. kuchyňské linky, vyměněny některé dveře, částečně nové povrchy podlah. Podlahy částečně původní parkety, v chodbě plovoucí, v kuchyni a v koupelně keramická dlažba. Jednotka je vytápěna etážovým topením vlastním plynovým kotlem, který slouží i pro ohřev TUV. B) Jiná stavba bez čp/če - garáž, která je součástí pozemku parc.č. st. 599/10, se nachází v těsném sousedství bytového domu č.p. 25. Bytový dům je nepodsklepený se 2 NP, ve kterém se nacházejí 4 bytové jednotky se samostatným vstupem, garáž je přízemní a nachází se na severním okraji města Světlá nad Sázavou, městská část Josefodol. Přístup a příjezd je z místní veřejné komunikace ve vlastnictví kraje Vysočina a přes pozemky ve vlastnictví města světlá nad Sázavou. V okolí se nachází další bytové a rodinné domy. Parkování pro další vozidla je možné na pozemku u domu. Bytový dům je napojen na elektro, vodu ze studny umístěné na sousedním pozemku, kanalizaci a plyn. Stavebně technický stav domu i garáže je dobrý, odpovídá stáří a prováděné údržbě. Dle platného územního plánu města Světlá nad Sázavou se oceňované nemovitosti nachází ve stabilizovaném území s funkčním využitím BH - bydlení - hromadné v bytových domech. Josefodol je obcí, místní částí nebo osadou spadající pod obec s pověřeným obecním úřadem Světlá nad Sázavou. Světlá nad Sázavou je město nalézající se 17 km severozápadně od města Havlíčkův Brod. V městě Světlá nad Sázavou je dobrá občanská vybavenost, jsou zde základní školy, mateřské školky, střední škola, lékařské ambulantní zařízení, městská knihovna, kino, společenský dům, pošta a bankovní služby. Dopravní obslužnost je zajištěna vlaky a autobusy. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo smluvní – Hypoteční banka, a.s. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500,00 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. nejpozději do 45 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 74510719. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000107 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 19. 11. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 1 420 000 Kč
Tržní cena 1 420 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 70 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.11.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 15.11.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Josefodol čp. 25, Světlá nad Sázavou, GPS: 49.6911239N, 15.4274297E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/hunozubeka.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 420 000 Kč
Výtěžek dražby
1 420 000 Kč
Tržní cena
70 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.