Dražba bytu 2+1 57,14 m2, obec Rovná, okres Sokolov, opakovaná dražba

200 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• jednotka č. 7/10 - byt v budově Rovná, č.p. 7, 8 – bytový dům, na pozemku parc. č. St. 120, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, chráněnou krajinnou oblast – II. – IV. zóna;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 597/22799 na společných částech domu Rovná, domu č.p. 7, 8 na pozemku parc. č. St. 120;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 597/22799 na pozemku, a to pozemku parc. č. St. 120;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov na LV č. 76 pro katastrální území Rovná u Sokolova, obec Rovná, okres Sokolov,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Byt je součástí bytového domu budovaného montovanou technologií z plošných prvků v 60. letech 20. století. Dům je zateplený 100 mm silným izolantem, vnější otvory jsou vyplněné plastovými izolačními okny. Otopný teplovodní systém je v celém domě nefunkční, v bytě není žádný zdroj tepla ani teplé vody. Výtah je zaseklý 11 let mezi 2. a 3. NP, nefunkční.
Byt o velikosti 2+1 s celkovou podlahovou plochou 57,14 m2 se sestává z kuchyně (12,40 m2), pokoje 1 (16,20 m2), pokoje 2 (18,30 m2), předsíně (6,90 m2), koupelny (2,00 m2), záchodu (1,10 m2) a koje, nachází se ve 4.NP.
Technické a morální opotřebení bytu je téměř totální, protože byt byl v posledních několika letech užíván ostatními obyvateli domu jako odkladiště suti, dřeva všeho typu, umělých hmot a odložených předmětů. Původní zařízení bytu je z roku 1967 (hygienické jádro, kuchyň, původní instalace). V průběhu životnosti bytu neprobíhala téměř žádná údržba, vnitřní prostředí je zdevastované. Podlahy jsou linoleové, silně opotřebované, kuchyňská linka je nepoužitelná, bez sporáku, chybí zařizovací předměty (vana, umyvadlo, dřez, klozet), elektroinstalace je odpojená od přívodu, studená voda a kanalizace pouze probíhá podlažím v instalační šachtě.
Vnitřní omítky potřebují místní opravy, byt je třeba vybavit novými instalačními rozvody (silová elektřina pro zdroje vytápění a zdroje pro ohřev vody, rozvody teplé a studené vody, zřízení hygienického zařízení podle současných požadavků, pořízení nových podlahových krytů a zřízení nadstandardní bezpečné výplně vchodových dveří do bytu). K bytu patří spoluvlastnický podíl na domě a pozemku o velikosti 597/22799.           
Dům se nachází v rezidenční zástavbě, v okolí s částečně dostupnou občanskou vybaveností, příjezd k nemovitosti po zpevněné komunikaci s dobrými parkovacími možnostmi. Zastávka MHD do 200 m s dobrou dostupností do obce.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo smluvní
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Nařízení exekuce - Jirkovský Martin
• Spojení exekucí ke společnému řízení
• Zahájení exekuce - Jirkovský Martin
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.


Ochrana osobních údajů

Ceník služeb Dražebníka


Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000031/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná, opakovaná dražba
Datum dražby 22. 06. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 200 000 Kč
Tržní cena 390 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13.06.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 19.06.2023 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: ul. Rovná č.p. 7, 356 01 Rovná, GPS: 50.1032064N, 12.6672017E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kagaputape.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
200 000 Kč
Výtěžek dražby
390 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.