Dražba bytu 1+kk/L 35 m2, Štětí, okr. Litoměřice

1 060 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 622/19 - byt v budově č.p. 621, 622 - bytový dům, na pozemku parc. č. 390, část obce Štětí, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2436 na společných částech domu č.p. 621, 622 na pozemku parc. č. 390, část obce Štětí; • spoluvlastnický podíl o velikosti 31/2436 na pozemku, a to pozemku parc. č. 390; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na LV č. 2452 a 1494 pro katastrální území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č. 622/19 je byt o velikosti 1+kk umístěný v 7.NP budovy a má celkovou plochu s příslušenstvím 27,90 m2, který se skládá z: WC (1,00 m2), komora (0,70 m2), koupelna (2,00 m2), kuchyňský kout (3,50 m2), pokoj 1 (16,20 m2), předsíň (2,80 m2), sklep b19 (1,70 m2), lodžie (6,60 m2 – plocha lodžie se nezapočítává do ploch bytu). Byt v původním stavu, vnitřní omítky hladké běžného provedení, povrchy podlah PVC a keramická dlažba. Dveře náplňové v ocelových zárubních, okna původní dřevěná zdvojená, lodžie zasklená. Umakartové jádro, topení a ohřev TUV ústřední. Závady zjištěné znalcem při prohlídce: Na více místech poškozené omítky, a podlahové krytiny, radiátory ústředního topení k datu prohlídky v roce 2020 odpojeny od centrálního rozvodu, odpojena elektřina (rozvod původní Al). Okna na hranici životnosti. Chybí kuchyňská linka. Vše značně zanedbané, znečištěné. Nutná celková rekonstrukce. Stavebně technický stav značně zhoršený. Bytový dům č.p. 621, 622 a tím i bytová jednotka č. 622/19 se nachází v ulici Alšova, Štětí, okres Litoměřic. Bytový dům je typizované panelové konstrukce, postavený dle poskytnutých podkladů cca před 50 roky. Dům má 1 PP a 8 NP a je po celkové revitalizaci v roce 2015 - zateplená fasáda, nová střešní krytina, stoupačky, výtah. Stavebně technický stav bytového domu je dobrý, odpovídá stáří, provedené rekonstrukci a prováděné údržbě. Bytový dům je napojen na rozvody vody, kanalizace, elektro a telefon. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Zahájení exekuce - Richnák Vladimír • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000058 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 05. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 060 000 Kč
Tržní cena 900 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 6.5.2021 od 13:00 do 13:30
2. termín 12.5.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Alšova 622, 411 08 Štětí, GPS: 50.4511442N, 14.3774689E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/bupadosepa.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 060 000 Kč
Výtěžek dražby
900 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.