Dražba bytu 1+1 o výměře 42 m2, Mariánské Lázně

543 400 Kč
Výtěžek dražby
• jednotky č. 356/7 - byt, v budově č. p. 356, 363, byt. dům, část obce Mariánské Lázně, na pozemku st. p. č. 386; • spoluvlastnický podíl o velikosti 417/10000 na společných částech domu č. p. 356 a č. p. 363, část obce Mariánské Lázně, na pozemku st. p. č. 386; • spoluvlastnický podíl o velikosti 417/10000 na pozemku st. p. č. 386; vše zapsáno na LV č. 3784, 3729 a 775 pro k.ú. Mariánské Lázně, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č. 356/7 se nachází v bytovém domě č.p. 356, 363, který je umístěn v katastrálním území Mariánské Lázně, v lázeňském městě Mariánské Lázně. Dům se nachází v ulici Husova, na vlastním stavebním pozemku p.č.st 386. Ulice Husova se nachází v jihozápadní části širšího centra města. Dům č.p. 356 je samostatně stojící objekt, umístěný ve vnitrobloku okolních bytových domů, v okolí se nacházejí obdobné bytové domy, objekty přechodného ubytování, objekty občanské vybavenosti, vlakové i autobusové nádraží. Bytový dům je řadový objekt ( stavebně napojený na dům č.p. 363 ), bez podsklepení, se dvěma nadzemními podlažími. Stavba je založena na betonových pasech, svislé nosné konstrukce jsou zděné, provedené tradičním způsobem, střešní konstrukce je dřevěný krov sedlového tvaru s eternitovou krytinou, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, vstupní dveře plastové, vnitřní omítky hladké, vnější omítky strukturované probarvené. Objekt je kompletně napojen na veřejné rozvody inženýrských sítí. Bytová jednotka č. 356/7, je bytem o velikosti 1+1, která je umístěná ve 2. NP ( přízemí ) zděného cihelného bytového domu. Podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu je 41,70 m2. K vlastnictví bytu náleží vybavení bytu ( mělká vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, vodovodní míchací baterie, topná tělesa, poštovní schránka ); veškeré vnitřní instalace ( potrubní rozvody vody, elektroinstalace, odpady ), podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna. Celkový stavebně technický stav bytu je mírně zhoršený, byt je v zanedbaném, minimálně udržovaném stavu. Vytápění bytu je řešeno ústředním topením s elektrickým kotlem, TUV el.bojlerem. Okna jsou plastová. Podlahy dřevěné prkenné s volně položeným kobercem, v koupelně PVC, kuchyně je vybavena starší kuchyňskou linkou a plynovým sporákem. Omezení váznoucí na předmětu dražby: • Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000073 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 11. 01. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 543 400 Kč
Tržní cena 800 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 60 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 12.12.2017 od 15:00 do 15:30
2. termín 09.01.2018 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Husova 356/31, 353 01 Mariánské Lázně, GPS: 49.9585417N, 12.6953542E. Více informací na tel 257 22 33 22.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
543 400 Kč
Výtěžek dražby
800 000 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.