Aukce spoluvl. podílu ve výši id. ¼ RD s pozemkem Jítrava, Liberec

682 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Id. podíl 1/4 na nemovitých věcech včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemku parc. č. St. 146 o výměře 689 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jítrava, č.p. 110, rod. dům, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 146;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 155, pro katastrální území Jítrava, obec Liberec, okres Rynoltice,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem aukce je podíl 1/4 na samostatně stojícím, částečně podsklepeném domě č.p. 110 s 1 NP, obytným podkrovím a příslušenstvím, vše na vlastním pozemku o výměře 689 m2. Půdorys domu je obdélníkový, s celkovou užitnou plochou 210,48 m2. Příslušenství tvoří kůlna, přípojka elektro, kanalizace do septiku, vodovod, oplocení, zpevněné plochy, venkovní schody, opěrná zídka a porosty na zahradě.
Základy domu jsou zřejmě kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou ze 2/3 zděné a z 1/3 dřevěné. Střecha je sedlová s dřevěným krovem a střešní krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, bleskosvod není osazen. Okna jsou dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné v dřevěných zárubních. Vnitřní omítky jsou hladké štukové, u dřevěných konstrukcích s nátěrem, venkovní fasáda vápenocementová stříkaná, dřevěné konstrukce s nátěrem. Schody jsou kamenné, podlahy převážně prkenné s keramickou dlažbou. V kuchyni je kuchyňská linka s elektrickým vařičem. Vytápění je zajištěno lokálními kamny na tuhá paliva, zdroj teplé vody chybí. V koupelně jsou umyvadlo, vana a splachovací WC.
Stáří původního objektu je dle sdělení je 120 roků, v průběhu let byly prováděny dílčí opravy (sociální zařízení, kuchyňský kout, povrchové úpravy, podlahy atd.). Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci do septiku a elektro. Dle sdělení není dům cca 5 let obývaný a byla prováděna pouze nezbytná údržba. Stavebně technický stav domu je zhoršený, odpovídá stáří a provedeným rekonstrukcím. Při prohlídce znalcem byly zjišteny tyto závady: poškozená vnější i vnitřní omítka na více místech, dřevěná část potřebuje provést nátěr, zatéká střechou, střešní krytina a okna jsou na hranici životnosti.
Dům se nachází v jihovýchodní části obce Jítrava, spadající pod obec s pověřeným obecním úřadem Rynoltice, od které se nachází cca 2.5 km východním směrem. Okolí tvoří zástavba rodinných domů. Parkování je možné u domu na vlastním pozemku. Dle Územního plánu obce Rynoltice se pozemek nachází ve funkčním využití ploch SV – plochy smíšené obytné venkovské. Obec Rynoltice leží mezi Ještědským hřbetem a Lužickými horami. Do katastru obce spadají také místní části Černá Louže, Jítrava, Nová Starost a Polesí. V obci Rynoltice je základní škola, jejíž součástí je i MŠ, pošta, knihovna a zdravotní středisko. Kompletní občanská vybavenost je v Liberci, cca 17 východním směrem. Dopravní obslužnost zajišťují vlakové a autobusové spoje.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 155, pro kú. Jítrava
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Ing. Imlauf Jan
• Zahájení exekuce - Ing. Imlauf Jan
Na předmětu aukce neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000085/22
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 29. 06. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 682 000 Kč
Tržní cena 682 000 Kč
Minimální příhoz 2 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: Jítrava č.p. 110, 463 53 Rynoltice - Jítrava, GPS: 50.7876714N, 14.8656511E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kejesacako.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
682 000 Kč
Výtěžek dražby
682 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.