Aukce id. ½ RD s pozemky 1 516 m2 Mezholezy, okr. Domažlice

1 028 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na souboru nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
• Pozemek parc. č. St. 11/1 o výměře 733 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Mezholezy, č.p. 10, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. St. 11/1;
• Pozemek parc. č. St. 11/2 o výměře 298 m2 – zastavěná plocha a nádvoří;
• Pozemek parc. č. 1692/7 o výměře 9 m2 – ostatní plocha;
• Pozemek parc. č. 1957 o výměře 476 m2 – ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, na LV č. 101, pro katastrální území Mezholezy u Horšovského Týna, obec Mezholezy, okres Domažlice,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemek parc.č. St. 11/1 o výměře 733 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Součástí pozemku je stavba č.p. 10 – rodinný dům.
Samostatná stavba má 1 nadzemní podlaží s půdou bez vybudovaného podkroví, je částečně podsklepená. Základy jsou železobetonové izolované se smíšenou konstrukcí (kámen-cihla), s obvodovou tloušťkou 80 cm. Stropy jsou klenbové a dřevěné povalové, střecha je sedlová s krytinou z betonových tašek, klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a plášť je zateplen polystyrenem.
Objekt byl postaven před více jako 100 lety, cca před 20 lety byla započata rekonstrukce, která byla dokončena v roce 2022. Proběhla rekonstrukce následujících prvků: střecha, zateplení a snížení stropu, výměna oken za plastová, nové rozvody, podlahy a podlahové krytiny, kuchyně, koupelna, omítky a nové zřizovací předměty. Stav objektu lze charakterizovat jako velmi dobrý. Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou plastová s trojsklem. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. V koupelně se nachází rohová vana, umyvadlo a na toaletě se nachází klasická toaleta. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, dýhované, zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou plastové. Osvětlovací techniku tvoří bodová svítidla, stropní světla. Podlahové krytiny v jednotlivých typech místností jsou lino, koberce a plovoucí podlaha.
Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Voda je odebírána ze studny. Svod splašků je řešen do septiku. Zemní plyn není zaveden. Vytápění zajišťuje kotel na tuhá paliva, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje bojler.

Popis pozemku a lokality
Pozemek parc.č. St. 11/2 o výměře 298 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště. Pozemek parc.č. 1692/7 o výměře 9 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, pozemek parc.č. 1957 o výměře 476 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha. Na pozemku se nachází vedlejší stavba využívaná jako kolna. Stavba byla postavena před 2 lety, je dřevěné konstrukce se sedlovou střechou. Střešní krytina je betonová, klempířské prvky jsou pozinkované. Okna jsou jednoduchá, dveře kovové výklopné.
Pozemky jsou ve funkčním celku s rodinným domem č.p. 10. Celková výměra pozemků činí 1 516 m2. Sklon pozemků je rovinatý, oploceno pletivem do ocelových sloupků a zděným plotem s trvalým porostem ovocných a okrasných dřevin. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 101, pro kú. Mezholezy u Horšovského Týna
• Zástavní právo smluvní
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Hájek Dominik
• Zahájení exekuce - Hájek Dominik
• Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého
• Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh
• Závazek zástavního věřitele nepožádat o výmaz zástav. práva
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Kupní smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Kupní smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 28.3.2024 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Kupní smlouvě
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000078/23
Druh nabídky Aukce
Datum dražby 7. 03. 2024  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončené
Výtěžek dražby 1 028 000 Kč
Tržní cena 2 056 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu aukce se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: Mezholezy č.p. 10, 346 01 Mezholezy, okres Domažlice, GPS: 49.6245794N, 12.9055636E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/fodanagabo.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 028 000 Kč
Výtěžek dražby
2 056 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.