Aukce id. ½ RD 4+1 90 s pozemky 2 478 m2 v Žatci, opakovaná aukce

702 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení a popis předmětu aukce:
Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na souboru nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny), a to:
•    Pozemku parc. č. st. 3647 o výměře 191 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Žatec č.p. 2753; rodinný dům, stavba stojí na pozemku p.č. st. 3647;
•    Pozemku parc. č. 828/2 o výměře 188 m2 – zahrada;
•    Pozemku parc. č. 828/4 o výměře 167 m2 – ostatní plocha;
•    Pozemku parc. č. 828/5 o výměře 1 808 m2 – orná půda;
•    Pozemku parc. č. 828/6 o výměře 124 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na LV č. 1551, pro katastrální území Žatec, obec Žatec, okres Žatec,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Nemovité věci se nachází v okrese Louny, v klidné okrajové části města Žatec, při ul. Chomutovská, cca 150 m jižně od zastávky MHD autobusu „Žatec, Záhoří, rozcestí“. Okolí tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 6850/4, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Ve městě Žatec je kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3 km.
Jedná se o samostatně stojící podsklepený rodinný dům s jedním NP a půdou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné montované. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z osinkocementových šablon. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Úprava vnitřních povrchů je tvořena vápennými omítkami, tapetami a dřevěným obkladem. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a koupelně. Schody na půdu jsou dřevěné, do sklepních prostor vedou betonové. Okna jsou instalována plastová, na půdě zůstala původní dřevěná, dveře jsou hladké plné a prosklené. Podlahy v místnostech tvoří textilní a PVC krytiny a dřevotříska. Vytápění domu je lokální prostřednictvím kotle na tuhá paliva s rozvody do radiátorů. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. V domě je rozvod studené i teplé vody, zdrojem teplé vody je el. bojler. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka a sporák. Vybavení sanity tvoří vana, umyvadlo a WC. Stavba je napojena na IS: voda a elektro, bez rozvodu plynu. Odkanalizování objektu je svedeno do septiku. Dům je v užívání cca od roku 1980 a nachází se v převážně původním technickém stavu, s předpokládanými dalšími náklady na investice do oprav a údržby.
Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory, garáž
1.NP – veranda, kuchyňský kout, 4 pokoje, chodba, koupelna, WC, komora a balkon
Půdní prostory
Zastavěná plocha objektu činí cca 115 m2. Celková obytná plocha (bez sklepních a půdních prostor) činí cca 90 m2.
Příslušenství a součásti nemovité věci tvoří venkovní úpravy jako jsou přípojky IS (voda a elektro), septik, zpevněné plochy, opěrné zídky, oplocení vč. vrat a vrátek, pergola, skleník a venkovní schody.
Na zahradě se nachází vedlejší stavba kombinované konstrukce – dřevěné a zděné, která je užívaná k chovu domácího zvířectva a drobné vedlejší stavby, sloužící jako kůlny. Tyto objekty jsou dřevěné konstrukce, zvýšeného stupně opotřebení.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Právní vady: viz LV č. 1551, pro kú. Žatec
•    Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
•    Zástavní právo soudcovské
•    Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
•    Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
•    Nařízení exekuce - Mach Jindřich
•    Nařízení exekuce - Machová Dagmar
•    Zahájení exekuce - Mach Jindřich
•    Zahájení exekuce - Machová Dagmar
•    Změna výměr obnovou operátu
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají.
S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
•    Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 20.07.2023 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.

Ochrana osobních údajů

Ceník služeb Organizátora aukce

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000036/23
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 27. 06. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 702 000 Kč
Tržní cena 1 404 000 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky se neorganizují.
Místo prohlídky je na adrese: Chomutovská 2753, 438 01 Žatec, GPS: 50.3412011N, 13.5249497E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/caralepoke.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
702 000 Kč
Výtěžek dražby
1 404 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.