Aukce domu 7+2 543 m2 s pozemkem 13 789 m2 a výhledem do údolí, opakovaná aukce

11 099 900 Kč
Výtěžek dražby
Označení a popis předmětu aukce:
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• pozemek parc. č. 179 o výměře 4 755 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parc. č. 180 o výměře 184 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc. č. 181 o výměře 68 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc. č. 182/1 o výměře 3 098 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parc. č. 183 o výměře 221 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc. č. 184 o výměře 227 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Chlum č.p. 91, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č. 184
• pozemek parc. č. 185 o výměře 1 193 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc. č. 961 o výměře 43 m2 – ostatní plocha
• pozemek parc. č. 1052 o výměře 3 685 m2 – orná půda
• pozemek parc. č. 182/2 o výměře 315 m2 – zastavená plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez č. p. / č. e., jiná st.,
• stavba bez č.p./č.e., jiná st., na pozemku parc.č. 182/2
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na LV č. 739, pro katastrální území Nalžovice, obec Nalžovice, okres Příbram,
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Stavba č.p. 91 – rodinný dům je součástí pozemku parc.č. 184 o výměře 227 m2. Rodinný dům je samostatný objekt a má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Dům je celkově podsklepený, v 2. NP vybudováno obytné podkroví. Dům byl zkolaudován v roce 2004. Základy má železobetonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou keramickobetonové. Střecha rodinného domu je sedlová, z části sedlová s valbou, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou měděné. Vnější omítky jsou štukové a stavba není zateplena.

Dispozičně je rodinný dům řešen:
1.PP (suterén): WC, sklad, chodba, dílna, chodba, kuchyně, sklad, chodba, dílna, kotelna, uhelna, garáž pro dvě auta.
1.NP – pokoj, předsíň, koupelna, pokoj, chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, WC, zádveří, schodiště, balkon.
2.NP – podkroví: chodba, pracovna, koupelna, pokoj, pokoj, pokoj, pokoj, kuchyně, pokoj, komora, spíž, balkon.
Užitná plocha vč. příslušenství činí 543,28 m2.
Podlahová plocha činí 492,33 m2.
Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. V koupelně v podkroví se nachází masážní vana, sprchový kout, umyvadla, klasická toaleta, bidet, v koupelně v přízemí se nachází klasická vana, sprchový kout umyvadlo. Na WC se nachází klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou dřevěné, v suterénu ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči.
V obytných místnostech je podlaha řešena: laminátová plovoucí podlaha, dřevěná plovoucí podlaha, koberce, v kuchyni jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou, koupelna má na podlaze keramickou dlažbu a chodba má na podlaze položenou keramickou dlažbu. V ostatních místnostech je cementový potěr. Dalším vybavením domu je vestavěné skříně, digestoř, anténní rozvody, síťové rozvody.
V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdroj vody je ze studny (vrt 70 m), má připojení na vlastní ČOV a zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn ústředně pomocí kotle na tuhá paliva a jsou zde použity závěsné radiátory, podlahové vytápění, v pokoji v přízemí je krb. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.
Stav rodinného domu je dobrý.

Stavba bazénu o rozměrech 5,5 m x 12,5 m, hloubka 1,2 až 2,2 m se nachází na pozemku parc.č. 182/2 o výměře 315 m2 a zahrnuje i stavbu garáže, střecha je tvořena zapuštěným bazénem, zpevněnou plochou a menším domkem, kde je umístěno technické zařízení k bazénu. Stavba byla postavena v roce 2012. Jedná se o 2 garáže pro osobní automobily a 1 garáž pro zahradní techniku a prostor pro dílnu. Sekční garážová vrata. Do objektu je přivedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu.
Celkový výměra pozemků, které jsou ve funkčním celku s rodinným domem je 10 104 m2.
Na pozemcích se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, okrasná skalka, dvě zahradní jezírka, která vytváří kaskádu. Jako oplocení pozemku byl použit dřevěný plot s podezdívkou, zděný plot, živý plot. Sklon pozemku je svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Mimo funkční celek s domem je pozemek parc.č. 1052 o výměře 3 685 m2, na části pozemku se nacházejí trvalé porosty (borovice). Pozemek je zemědělsky využíván, nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské. Pozemek je přístupný po nezpevněné obecní komunikaci.

Dům je situovaný v části obce Nalžovice-Chlum. Nalžovice se nachází cca 6 km severozápadně od Sedlčan. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná, pouze jeden obchod s potravinami. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.
Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Vady zapsané na listu vlastnictví č. 739, pro k.ú. Nalžovice;
Zpeněžením Nemovitostí zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněžovaného majetku, zástavní práva a účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce v souladu s ustanovením § 285 Insolvenčního zákona.

Upozornění Organizátora aukce:
Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce.
Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to bude doplněno v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000006/23
Druh nabídky Aukce, opakovaná aukce
Datum dražby 28. 03. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 11 099 900 Kč
Tržní cena 15 857 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 500 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 08.03.2023 od 10:00 do 10:30
2. termín 15.03.2023 od 16:00 do 16:30
3. termín 22.03.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Chlum 91, 264 01 Nalžovice - Chlum, GPS: 49.7008947N, 14.3827286E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/potusenalu.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
11 099 900 Kč
Výtěžek dražby
15 857 000 Kč
Tržní cena
500 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.