Aukce bytu 3+kk cca 74 m2 v obci Polná u Hazlova

600 000 Kč
Výtěžek dražby
Spoluvlastnický podíl 3930/10000 na nemovitých věcech včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace, aj) v katastrálním území Polná u Hazlova, a to: • pozemek parc. č. St. 7 o výměře 216 m2 – zastavěná plocha a nádvoří; součástí je stavba: Polná č.p. 47, byt. dům; Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 7; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na LV č. 442, pro katastrální území Polná u Hazlova, obec Hazlov, okres Cheb, (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě a pozemku je de facto užívání bytové jednotky v 2. NP bytového domu o velikosti 3 + kk. K užívání jednotky dále patří sklepní kóje umístěná v 1. NP. Příjezd je po zpevněné komunikaci, parkování je umožněno před bytovým domem, který je postaven na pozemku parc.č. st. 7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 216 m2. Pozemek spolu se stavbou tvoří funkční celek, je rovinatý. Pozemek je napojen na veřejný rozvod elektro a vodovod. Kanalizace je svedena do betonové žumpy, která je nepřístupná. Přípojka kanalizace DN 150 mm je mezi domem a žumpou, v délce 3,50 metru. Bytový dům má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený, se dvěma sedlovými střechami. V 1. NP je jedna bytová jednotka a sklepní kóje. V 1. NP je vstup se zádveřím a chodba, následuje schodiště do 2. NP. V 2. NP jsou dvě bytové jednotky. Půda je neobydlená, s možností výstavby podkroví. Bytový dům byl postaven před cca 100 lety v roce 1920. Dokumentace nepředložena, opravy a rekonstrukce bytového domu prováděny bez ohlášení stavebnímu úřadu. Celkový stav bytového domu je spíše horší. Základy jsou betonové bez vodovzdorné izolace, sokl je kamenný, obvodové nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva (kámen a cihla), podlaha keramická dlažba s položenými koberci, strop je dřevěný trámový, krov je dřevěný vázaný, krytinou je keramická taška, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní i vnější omítky jsou vápenné štukové, vnitřní obklady jsou keramické, okna plastová a dřevěná dvojitá, vytápění je ústředním kotlem na tuhá paliva s plechovými radiátory, který zároveň dodává TUV, elektroinstalace je světelná a třífázová, bleskosvod není instalován, rozvod vnitřní vody teplá a studená voda, kanalizace v odpadních rourách svedena do kanalizace. Na nosném obvodovém zdivu domu jsou patrné známky pronikání zemní vlhkosti do objektu. Vnější omítka opadává, dřevěná okna jsou dožilá, vytápění bytové jednotky kotlem umístěným v 1. NP je nefunkční, klempířské prvky jsou nekompletní a uvolněné z upevnění, střešní tašky jsou uvolněné a část hřebenáčů chybí. Stav instalací - elektro, voda a kanalizace nezjištěn. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Právní vady viz LV č. 442, pro kú. Polná u Hazlova • Předkupní právo ve prospěch obce Hazlov, IČO: 00253952 - Smlouva o věcném předkupním právu V14 2080/1998. POLVZ:16/1998. Z-12600016/1998-402 S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají: • Dlužníci pravděpodobně užívají předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 15.03.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000072 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 22. 02. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 600 000 Kč
Tržní cena 600 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 07.02.2022 od 14:00 do 14:30
2. termín 16.02.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Polná č.p. 47, 352 01 Hazlov - Polná, GPS: 50.1524967N, 12.2449547E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/cumemamame.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
600 000 Kč
Výtěžek dražby
600 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.