Aukce bytu 3+1/L, 68 m2, Olomouc s výhledem

3 700 000 Kč
Výtěžek dražby
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to: • jednotka č. 961/38 - byt v budově Nová Ulice, č.p. 961 – byt. dům, LV 7527, na pozemku parc. č. St. 1148, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů; • spoluvlastnický podíl o velikosti 607/41782 na společných částech domu Nová Ulice, domu č.p. 961 na pozemku parc. č. St. 1148; • spoluvlastnický podíl o velikosti 607/41782 na pozemku, a to pozemku parc. č. St. 1148 – zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc na LV č. 7990 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, okres Olomouc. (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Bytová jednotka 3+1 se nachází v 6.NP bytového domu a má celkovou plochu s příslušenstvím 63 m2, který se skládá z: pokoj 1 (16,50 m2), pokoj 2 (12,20 m2), pokoj 3 (8,40 m2), předsíň (7,70 m2), kuchyně (12,40 m2), koupelna s WC (3,90 m2), šatna (1,90 m2), sklepní kóje (1,50 m2) a zasklená lodžie (3,50 m2), podlahová plocha sklepní kóje a lodžie se nezapočítávají do plochy bytu. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové. Obklady jsou keramické, nové zděné jádro. V bytě je keramická dlažba a podlaha z PVC. Okna jsou plastová, dveře hladké, plné a prosklené v ocelových zárubních. Dálkový rozvod tepla, litinové článkové radiátory s termoregulačními ventily a měřidly spotřeby tepla. Elektroinstalace je světelná a zásuvková, 230 V. Rozvod plynu není v bytě proveden. V bytě je nový rozvod teplé (z rozvodu TUV) a studené vody i kanalizace a přípojka kabelové televize, internetu a telefonu. K bytu patří sklepní kóje umístěna v 1. PP domu. Jedná se o byt v dobrém stavebně technickém stavu, s provedenými stavebními úpravami, ihned využitelný k bydlení. Všechny konstrukce jsou dokončené. Dům byl postaven v roce 1970. V roce 1987 byly zřízeny nové společné rozvody instalací. V roce 2007 bylo provedeno zateplení vnějších stěn, byla provedena nová omítka vnější fasády a osazena plastová okna. Byla položena nová krytina střechy, osazeny klempířské konstrukce a proveden nový hromosvod. Bylo provedeno zasklení lodžií. Vstup do bytu je možný z chodby domu se schodištěm, se 2 výtahy. Faktické vady: Byt vyžaduje kontrolu elektroinstalace, nebyla předložena revizní zpráva k elektroinstalaci, v chodbě je položená dlažba pravděpodobně bez kročejové izolace, plastová okna a dveře jsou starší 10 let, stavba nemusí splňovat dnešní hlukové normy, např. chybějící kročejová izolace aj. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Právní vady – viz LV č. 7990, kú Nová Ulice • Zástavní právo smluvní • Zákaz zcizení a zatížení • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Šmíd Miroslav • Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého • Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají: • Věcné břemeno užívání a přístup pro zařízení, vedení, provoz, kontrolu, opravu, údržbu, montáž a modernizaci tepelného zdroje a vedení studené vody a elektrické energie a připojení na kanalizaci pro výrovu a rozvod tepelné energie. • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu aukce se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Upozornění Organizátora aukce: Organizátor aukce, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu aukce v této aukční vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu aukce a o právech a závazcích na předmětu aukce váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Organizátor aukce ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu aukce a neodpovídají za případné vady předmětu aukce. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě aukční vyhlášky má upozornění Organizátora aukce uvedené v předchozích dvou větách přednost. Organizátor aukce upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu aukce, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Účastník aukce bere na vědomí, že se stavem předmětu aukce se může seznámit na prohlídce předmětu aukce a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob Organizátora aukce. Organizátor aukce upozorňuje, že údaje o předmětu aukce v aukční vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti Organizátor aukce neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 24.3.2022 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000093 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 3. 03. 2022  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 3 700 000 Kč
Tržní cena 3 620 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 120 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 22.02.2022 od 13:00 do 13:30
2. termín 28.02.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Foerstrova 961/17, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, GPS: 49.5907367N, 17.2356900E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/gasefeseho.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 700 000 Kč
Výtěžek dražby
3 620 000 Kč
Tržní cena
120 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.